โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (Q Canteen)
จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (Q Canteen) จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

โดย ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. มอบหมายให้ นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านอาหารที่บริโภค โดยเริ่มจากนักเรียน ครู ตลอดจนผ่านไปยังผู้ปกครอง

โดยมี นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน และวิทยากรจากฟาร์มไม่ตั้งใจ บริษัทผักอร่อย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย

ในกิจกรรมนี้เด็กๆได้รับความรู้จากนิทรรศการให้ความรู้เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรในประเทศไทย ระบบอาหารศึกษา และได้ลงมือปลูกพืชตามแนวทางเกษตรในโรงเรียน Mini GAP

เป็นโอกาสดีที่ ทาง มกอช. ได้เห็นศักยภาพของโรงเรียน และคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่า จะเป็นการดีมากหากเราบริโภคสินค้าที่มาจาก Q Canteen โดยจากที่ได้ศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Q Canteen ได้เห็นกระบวนการตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น การคัดสรร ผัก สินค้าทางการเกษตร จนถึงการขนส่งถึงมือผู้บริโภค ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่มาจาก Q Canteen มีความปลอดภัยอย่างสูง และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้

“จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนของเรา และสามารถที่จะตอบกับผู้ปกครองได้ว่า อาหารที่นักเรียนได้รับประทานในโรงเรียน มีความปลอดภัย 100%”