❤️จากใจรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง❤️

เปิดประสบการณ์ การศึกษาและการใช้ชีวิตของรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อเป็นแนวทางให้เด็กได้ค้นหาแล้วเดินตามความฝันของตนเอง

ผ่านกิจกรรม: “แนะแนวการศึกษาต่อจากประสบการณ์ตรง”

โดยมีพี่เอิร์น นางสาวมัสลิน วรรณประเวศ รุ่นพี่ศิษย์เก่า PSV School ของเราที่มาแชร์ประสบการณ์หลากหลาย

👉 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (ระดับม.ปลาย)

👉 นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ระดับม.4)

👉 นักเรียนทุนรัฐบาลฮ่องกง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง

โดยกิจกรรมนี้เด็ก ๆ จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา รวมถึงช่วยกระตุ้นแนวทางในการเรียนรู้และศึกษาต่อ และให้รู้เท่าทันในบทบาทต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต