ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้1307คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19060คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994091คน
คณะผู้บริหาร
นางสุจิตรา โตตาบ
ปริญญาตรี: อักษรศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Certificate: English as a Foreign Language King's College, U.K
นางอนงค์ โตตาบ
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate: TEFL (Sydney, Australia)
นายรณชัย ถมยาปริวัฒน์
ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.วิสิฏฐ์ วงศ์สุทธิธรรม
ปริญญาตรี: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ปริญญาโท: วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน: เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าลาดกระบัง (เกรดวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม)
ปริญญาเอก: วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง


ผู้จัดการ
นางสาวบุณยนุช โตตาบ
ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ป.บัณฑิต
ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ก่อตั้งหลักสูตร The Journey to Chinese
นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกูลเกียรติ
ปริญญาโท : MA in Intercultural Communication and Education
สถาบัน : University of Durham , England
ผู้เขียนหลักสูตร The Journey to Chinese


ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวจิตสุภา โตตาบ
ปริญญาตรี: อักษรศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: MEd Teaching English to Speakers of other Languages
สถาบัน: University of Exeter
- Cert. Distinction in the Kindergarten Teacher examination From UNIVERSITY of GREENWICH. UK.
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 1 Language and background to language learning and teaching
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 2 Lesson planning and use of resources for language teaching
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 3 Managing the teaching and learning process
From Cambridge Assessment English


ฝ่ายธุรการ – การเงิน
หัวหน้าฝ่าย
นางสุวีณา เริงสำราญ
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพันทพร ทองอุ่ม
ปริญญาตรี: บัญชีบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย
หัวหน้าฝ่าย
นางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นางปัจฉิมา พูนเจ็ก
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา


ฝ่ายวิชาการระดับประถม
หัวหน้าฝ่าย
นางสาวปรียา เภาหิงค์
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยฝ่าย
นางสาวสุลินดา สุทธิสาร
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์
ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร
ปริญญาตรี:วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.ม.)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน


ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม
หัวหน้าฝ่าย
ปริญญาตรี:วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่าย
นางสาวกัญญากรณ นุ่มอ่อน
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ช่วยฝ่าย
นางพงศ์ลัดดา มีลาภ
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ช่วยฝ่าย
นางสาวมาลัย จุปะมัดตัง

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา(สาธารณสุขศาสตร์)


นักจิตวิทยา ประจำโรงเรียน
ร้อยตำรวจโทสุพัฒน์ โตตาบ
จิตวิทยาคลินิค ม.ธรรมศาสตร์
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596