ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์30คน
ผู้ชมวันนี้1230คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้1230คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1706878คน
คณะครู

จารุวรรณ แก้วประเสริฐ (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวสุคนทรา จันชารา (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี:ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน:ราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวสุพิชฌาย์ ตรงศิริวัฒน์ (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
นางพูลสุข อ้นบุตร (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นางปัจฉิมา พูนเจ็ก (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวกัญภร เทียบเมือง (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์ชาชม (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต(ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นางสาวสิริโฉม เกตหา (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : คุรุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางสาวขวัญพิชชา สาไธสง(ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : คุรุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางสาวเกตน์สิรี ไตรพิจารณ์(ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวสกุณา โสภา(ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
สถาบัน : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
นางบุญศรี พลชนะ(ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
สถาบัน : วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์
นางวรรณา สหศักยะ(ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฎธนบุรี
นางพงศ์ลัดดา มีลาภ (ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นายณัฐชา ปนารักษ์(ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นายวชิระ บุญยัง(ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวจันทกานต์ เพ็ญพิมพ์(ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) เอกภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางนราธิป วัฒนสังสุทธิ์ (ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นางปรียา เภาหิงค์ (ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร (ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี:วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.ม.)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
นางนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์(ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต(คณิตศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม (ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี:วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวพรพรรณ เที่ยงพลับ(ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวสุลิดา สุทธิสาร (ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์)
ปริญญาตรี :ครุศาสตรบัณฑิต (วิทย์ทั่วไป) ประถมศึกษา
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นางสาวริญญ์รภัส รุ่งหิรัญภาณุพงศ์(ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์)
ปริญญาตรี :การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นายสุทิน พุ่มพวง (ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์)
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวสุพัตรา แสนศิริ(ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์)
ปริญญาตรี : คุรุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ว่าที่ร.ต.หญิงธนัญชนก ชัยแสง (ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์)
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวจิตสุภา โตตาบ (ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ)
ปริญญาตรี: อักษรศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: MEd Teaching English to Speakers of other Languages
สถาบัน: University of Exeter
- Cert. Distinction in the Kindergarten Teacher examination From UNIVERSITY of GREENWICH. UK.
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 1 Language and background to language learning and teaching
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 2 Lesson planning and use of resources for language teaching
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 3 Managing the teaching and learning process
From Cambridge Assessment English
นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกูลเกียรติ (ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ)
ปริญญาโท : MA in Intercultural Communication and Education
สถาบัน : University of Durham , England
ผู้เขียนหลักสูตร The Journey to Chinese
Mrs. Joanne Joyce Villamor Sebial
ปริญญาตรี : Bachelors of Science in Commerce
สถาบัน : Southwestern University
Mrs.Fe Meguel De. vera
ปริญญาตรี : Bachelor of secondary education
สถาบัน : Nueva vizcaya state polytechnic college
MISS CIELO TABELISMA GRANADA
ปริญญาตรี : BACHELOR OF ARTS In Literature - Psychology
Diploma in Language and Literacy Education
สถาบัน : University of the Philippines In the Visayas
Mr. John Ray Abunalis Gador
ปริญญาตรี : Bachelor of Science in Nursing
สถาบัน : University of CEBU
Jan Dominic O. Mucho
ปริญญาตรี : Bachelor of Secondary Education major in Music Arts ,Physical Education and Health.
สถาบัน : Sultan Kudarat State University
Charlie B. Cempron
ปริญญาตรี : Bachelor in Elementary Education Major in Special Education
สถาบัน : Xavier University - Ateneo de Cagayan
Michelle Haide M.Martinico
ปริญญาตรี : Bachelor of Secondary Education Major in English
สถาบัน : Notre Dame of Marbel University
นางสาวนฤมล ทัศนสุวรรณ(ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน)
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาจีน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาวปพิชญา อัศวปราการกุล (ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน)
ปริญญาตรี : ธุรกิจจีน
สถาบัน : South China University Of Technology
นางสาวพิมพ์พิสุทธื์ ชดช้อย (ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน)
ปริญญาตรี : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาววารีรัตน์ กุญชร(ครูผู้สอนวิชาสังคม)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต(บรรณารักษ์)
สถาบัน : สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์
นางสาวชลริชา ทองนอก(ครูผู้สอนวิชาสังคม)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นางสาวสุดารัตน์ โชติพิบูลย์(ครูผู้สอนวิชาสังคม)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายธนภัทร กันนิ่ม(ครูผู้สอนวิชาสังคม)
ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางศิริรัตน์ บุตรพรม (ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวมาลัย จุปะมัดตัง(ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา(สาธารณสุขศาสตร์)
นางสาวจุติพร จันทรพาส (กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ)
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
นางปวีณา พัดทอง(กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
นางสาวฐิดายุ นวลสกุลกฤป (กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นางสาวกันตลา ก้อนอินทร์(กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ)
ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางอฐิตดา อรุณจินดา(กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ)
ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาตร์(ออกแบบนิเทศศิลป์)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นายวรัชญ์ น่วมอยู่ (ครูก้อง) ครูพิเศษ
ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์(ว.ศบ.)
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.วิสิฏฐ์ วงศ์สุทธิธรรม (ดร.เอ) ครูพิเศษ
ปริญญาตรี : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ปริญญาโท : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าลาดกระบัง (เกรดวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม)
ปริญญาเอก : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 
นางสาว เกศรา อุดตะมา
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนบริหารธุรกิจพะเยา
นางสาวณัทรัฎฐ์ ชูรอด
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : พณิชยการสยาม
นางประเทือง นิยมสินธุ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน : โรงเรียนศรีบุณยานนท์
นางนพรัตน์ หมู่โสภิญ
วุฒิการศึกษา : ป.6
นางสาวน้ำฝน ทองอุ่ม
วุฒิการศึกษา : ม.6 คณิต - วิทย์
สถาบัน :โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
นางสาวชมภู บุญครุฑ
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : พณิชยการวิมล
นางสาวสมเพียร อินอุดม
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
นางสายใจ ประเสริฐ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
นางสาวกัลยาณี อ่อนละมูล
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
นางสาวเนตรนภา ขำคำ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : ดุสิตพาณิชยการนนทบุรี
นางวิภาวดี อินสกุล
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน :โรงเรียนบางกรวย
นางปิยนุช แผนสง่า
วุฒิการศึกษา : ม.6
สถาบัน :วิทยาลัยนาฎศิลป กรมศิลปากร
นางสาวศิริพร ชุมภูวงศ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
นางวาสนา กรัณย์พุฒิ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน :ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท
นางสาววราวรรณ เนตรสีทอง
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
นางสาวปรีดา มัดจันทร์
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นางสาววรารัตน์ อินทร์สุวรรณ
วุฒิการศึกษา : ม.3
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอเมืองนนทบุรี
นางสาวกนกพร อินสกุล
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
นายธีรเดช สุธรรมมา
หัวหน้าพนักงาน
นายเลี่ยม ด่อนแก้ว
พนักงานขับรถ
นางกัลยา ขันตี
พนักงาน
นายสมควร อินอุดม
พนักงาน
นายพินโย สวัสดี
พนักงาน
นายต้อยติ่ง แพงหนู
พนักงาน
นายบุญช่วย ปานปิ่น
พนักงาน
นายครรชิต บัวระภา
พนักงาน
 
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596