ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้1237คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18990คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994021คน
คณะครู

จารุวรรณ แก้วประเสริฐ (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวสุพิชฌาย์ ตรงศิริวัฒน์ (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
นางพูลสุข อ้นบุตร (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นางปัจฉิมา พูนเจ็ก (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวกัญภร เทียบเมือง (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์ชาชม (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต(ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นางสาวสิริโฉม เกตหา (ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : คุรุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางสาวขวัญพิชชา สาไธสง(ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : คุรุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางสาวเกตน์สิรี ไตรพิจารณ์(ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวณิชกมล วรรณพรหม (Design thinking) ปฐมวัย
ปริญญาตรี: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศิลปศึกษา) สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวสกุณา โสภา(ครูผู้สอนปฐมวัย)
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
สถาบัน : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
นางสาวตุลาพร ไกรรัตน์
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางบุญศรี พลชนะ(ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
สถาบัน : วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์
นางวรรณา สหศักยะ(ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฎธนบุรี
นางพงศ์ลัดดา มีลาภ (ภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นายณัฐชา ปนารักษ์(ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นายวชิระ บุญยัง(ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวจันทกานต์ เพ็ญพิมพ์(ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย)
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) เอกภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางนราธิป วัฒนสังสุทธิ์ (ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นางปรียา เภาหิงค์ (ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร (ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี:วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.ม.)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
นางนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์(ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต(คณิตศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม (ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี:วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวพรพรรณ เที่ยงพลับ(ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวสุลิดา สุทธิสาร (ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์)
ปริญญาตรี :ครุศาสตรบัณฑิต (วิทย์ทั่วไป) ประถมศึกษา
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นางสาวริญญ์รภัส รุ่งหิรัญภาณุพงศ์(ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์)
ปริญญาตรี :การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นายสุทิน พุ่มพวง (ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์)
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวสุพัตรา แสนศิริ(ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์)
ปริญญาตรี : คุรุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ว่าที่ร.ต.หญิงธนัญชนก ชัยแสง (ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์)
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวจิตสุภา โตตาบ (ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ)
ปริญญาตรี: อักษรศาสตรบัณฑิต
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: MEd Teaching English to Speakers of other Languages
สถาบัน: University of Exeter
- Cert. Distinction in the Kindergarten Teacher examination From UNIVERSITY of GREENWICH. UK.
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 1 Language and background to language learning and teaching
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 2 Lesson planning and use of resources for language teaching
- Teaching Knowledge TEST Band 3 in TKT Module 3 Managing the teaching and learning process
From Cambridge Assessment English
นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกูลเกียรติ (ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ)
ปริญญาโท : MA in Intercultural Communication and Education
สถาบัน : University of Durham , England
ผู้เขียนหลักสูตร The Journey to Chinese
Mrs. Joanne Joyce Villamor Sebial
ปริญญาตรี : Bachelors of Science in Commerce
สถาบัน : Southwestern University
Mrs.Fe Meguel De. vera
ปริญญาตรี : Bachelor of secondary education
สถาบัน : Nueva vizcaya state polytechnic college
MISS CIELO TABELISMA GRANADA
ปริญญาตรี : BACHELOR OF ARTS In Literature - Psychology
Diploma in Language and Literacy Education
สถาบัน : University of the Philippines In the Visayas
Mr. John Ray Abunalis Gador
ปริญญาตรี : Bachelor of Science in Nursing
สถาบัน : University of CEBU
Jan Dominic O. Mucho
ปริญญาตรี : Bachelor of Secondary Education major in Music Arts ,Physical Education and Health.
สถาบัน : Sultan Kudarat State University
Charlie B. Cempron
ปริญญาตรี : Bachelor in Elementary Education Major in Special Education
สถาบัน : Xavier University - Ateneo de Cagayan
Michelle Haide M.Martinico
ปริญญาตรี : Bachelor of Secondary Education Major in English
สถาบัน : Notre Dame of Marbel University
นางสาวชนิกานต์ สุขสุหรัด (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน)
ปริญญาตรี:มนุษย์ศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
สถาบัน :Cheng Shiu University (Taiwan)
นางสาวนฤมล ทัศนสุวรรณ(ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน)
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาจีน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาวปพิชญา อัศวปราการกุล (ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน)
ปริญญาตรี : ธุรกิจจีน
สถาบัน : South China University Of Technology
นางสาวพิมพ์พิสุทธื์ ชดช้อย (ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน)
ปริญญาตรี : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาววารีรัตน์ กุญชร(ครูผู้สอนวิชาสังคม)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต(บรรณารักษ์)
สถาบัน : สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์
นางสาวชลริชา ทองนอก(ครูผู้สอนวิชาสังคม)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นางสาวสุดารัตน์ โชติพิบูลย์(ครูผู้สอนวิชาสังคม)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายธนภัทร กันนิ่ม(ครูผู้สอนวิชาสังคม)
ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางศิริรัตน์ บุตรพรม (ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวมาลัย จุปะมัดตัง(ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา(สาธารณสุขศาสตร์)
นางสาวจุติพร จันทรพาส (กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ)
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
นางปวีณา พัดทอง(กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
นางสาวฐิดายุ นวลสกุลกฤป (กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ)
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นางสาวกันตลา ก้อนอินทร์(กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ)
ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางอฐิตดา อรุณจินดา(กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ)
ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาตร์(ออกแบบนิเทศศิลป์)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นายวรัชญ์ น่วมอยู่ (ครูก้อง) ครูพิเศษ
ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์(ว.ศบ.)
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.วิสิฏฐ์ วงศ์สุทธิธรรม (ดร.เอ) ครูพิเศษ
ปริญญาตรี : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ปริญญาโท : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าลาดกระบัง (เกรดวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม)
ปริญญาเอก : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 
นางสาว เกศรา อุดตะมา
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนบริหารธุรกิจพะเยา
นางสาวณัทรัฎฐ์ ชูรอด
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : พณิชยการสยาม
นางประเทือง นิยมสินธุ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน : โรงเรียนศรีบุณยานนท์
นางนพรัตน์ หมู่โสภิญ
วุฒิการศึกษา : ป.6
นางสาวน้ำฝน ทองอุ่ม
วุฒิการศึกษา : ม.6 คณิต - วิทย์
สถาบัน :โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
นางสาวชมภู บุญครุฑ
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : พณิชยการวิมล
นางสาวสมเพียร อินอุดม
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
นางสายใจ ประเสริฐ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
นางสาวกัลยาณี อ่อนละมูล
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
นางสาวเนตรนภา ขำคำ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : ดุสิตพาณิชยการนนทบุรี
นางวิภาวดี อินสกุล
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน :โรงเรียนบางกรวย
นางปิยนุช แผนสง่า
วุฒิการศึกษา : ม.6
สถาบัน :วิทยาลัยนาฎศิลป กรมศิลปากร
นางสาวศิริพร ชุมภูวงศ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
นางวาสนา อรุณโรจนวัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน :พนิชยการราชดำเนินธนบุรี
นางสาววราวรรณ เนตรสีทอง
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
นางสาวปรีดา มัดจันทร์
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นางสาววรารัตน์ อินทร์สุวรรณ
วุฒิการศึกษา : ม.3
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอเมืองนนทบุรี
นางศิริลักษณ์ คุณศาลประสิทธิ์
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : พณิชยการราชดำเนินธนบุรี
นางสาวศศิธร ชมเชย
วุฒิการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
 
นายธีรเดช สุธรรมมา
หัวหน้าพนักงาน
นายเลี่ยม ด่อนแก้ว
พนักงานขับรถ
นางกัลยา ขันตี
พนักงาน
นายสมควร อินอุดม
พนักงาน
นายพินโย สวัสดี
พนักงาน
นายต้อยติ่ง แพงหนู
พนักงาน
นายบุญช่วย ปานปิ่น
พนักงาน
นายครรชิต บัวระภา
พนักงาน
 
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596