ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์23คน
ผู้ชมวันนี้1461คน
ผู้ชมเมื่อวาน1444คน
ผู้ชมเดือนนี้2905คน
ผู้ชมเดือนก่อน48512คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1554115คน
คณะครู

จารุวรรณ แก้วประเสริฐ
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวสุคนทรา จันชารา
ปริญญาตรี:ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน:ราชภัฏสวนดุสิต
นางศิริรัตน์ บุตรพรม
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวสุพิชฌาย์ ตรงศิริวัฒน์
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
นางพงศ์ลัดดา มีลาภ
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นางพูลสุข อ้นบุตร
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นางปัจฉิมา พูนเจ็ก
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวกัญภร เทียบเมือง
ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์ชาชม
ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต(ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นางวรรณา สหศักยะ
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบัน : สถาบันราชภัฎธนบุรี
นางสาววารีรัตน์ กุญชร
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต(บรรณารักษ์)
สถาบัน : สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์
นางณัฏฐาภรณ์ นาคไร่ขิง
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย)
สถาบัน : วิทยาลัยครูจันทรเกษม
นางนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต(คณิตศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นางนราธิป วัฒนสังสุทธิ์
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวสุลิดา สุทธิสาร
ปริญญาตรี :ครุศาสตรบัณฑิต (วิทย์ทั่วไป) ประถมศึกษา
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นางสาวสุดารัตน์ โชติพิบูลย์
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาวชลริชา ทองนอก
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นางบุญศรี พลชนะ
ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
สถาบัน : วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์
นางสาวริญญ์รภัส รุ่งหิรัญภาณุพงศ์
ปริญญาตรี :การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นางปวีณา พัดทอง
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร
ปริญญาตรี:วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวจุติพร จันทรพาส
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
นางสาวนฤมล ทัศนสุวรรณ
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาจีน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาวมาลัย จุปะมัดตัง
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา(สาธารณสุขศาสตร์)
นางสาวฐิดายุ นวลสกุลกฤป
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นางสาวปิยะดา บุญยอดศรี
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม
ปริญญาตรี:วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
MISS CIELO TABELISMA GRANADA
ปริญญาตรี : BACHELOR OF ARTS In Literature - Psychology
สถาบัน : University of the Philippines In the Visayas
Mrs.Fe Meguel De. vera
ปริญญาตรี : Bachelor of secondary education
สถาบัน : Nueva vizcaya state polytechnic college
Mrs. Abacrys Pines
ปริญญาตรี : Bachelor of Arts
สถาบัน : Cebu Central Colleges
Mrs. Joanne Joyce Villamor Sebial
ปริญญาตรี : Bachelors of Science in Commerce
สถาบัน : Southwestern University
Mr. John Ray Abunalis Gador
ปริญญาตรี : Bachelor of Science in Nursing
สถาบัน : University of CEBU
Jan Dominic O. Mucho
ปริญญาตรี : Bachelor of Secondary Education major in Music Arts ,Physical Education and Health.
สถาบัน : Sultan Kudarat State University
Miss Rjlyn Gabac cabalquinto
ปริญญาตรี : Bachelor in Elementary Education
สถาบัน : Notre Dame Of Marbel University
Charlie B. Cempron
ปริญญาตรี : Bachelor in Elementary Education Major in Special Education
สถาบัน : Xavier University - Ateneo de Cagayan
Michelle Haide M.Martinico
ปริญญาตรี : Bachelor of Secondary Education Major in English
สถาบัน : Notre Dame of Marbel University
ดร.วิสิฏฐ์ วงศ์สุทธิธรรม (ดร.เอ) ครูพิเศษ
ปริญญาตรี : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ปริญญาโท : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าลาดกระบัง (เกรดวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม)
ปริญญาเอก : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
นางสาวปพิชญา อัศวปราการกุล (ครูเฟริน)
ปริญญาตรี : ธุรกิจจีน
สถาบัน : South China University Of Technology
นายวรัชญ์ น่วมอยู่ (ครูก้อง) ครูพิเศษ
ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์(ว.ศบ.)
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายณัฐชา ปนารักษ์
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นายสุทิน พุ่มพวง
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายวชิระ บุญยัง
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายวิวัฒน์ชัย บุบผา
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวกฤติยา ลับโกษา
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายธนภัทร กันนิ่ม
ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางสาวสุพัตรา แสนศิริ
ปริญญาตรี : คุรุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวเกศินี เฉลิมวิบูลย์
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวสิริโฉม เกตหา
ปริญญาตรี : คุรุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางสาวขวัญพิชชา สาไธสง
ปริญญาตรี : คุรุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางสาวพรพรรณ เที่ยงพลับ
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวสกุณา โสภา
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
สถาบัน : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
นางอฐิตดา อรุณจินดา
ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาตร์(ออกแบบนิเทศศิลป์)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
 
นางสาว เกศรา อุดตะมา
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนบริหารธุรกิจพะเยา
นางสาวณัทรัฎฐ์ ชูรอด
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : พณิชยการสยาม
นางประเทือง นิยมสินธุ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน : โรงเรียนศรีบุณยานนท์
นางนพรัตน์ หมู่โสภิญ
วุฒิการศึกษา : ป.6
นางสาวน้ำฝน ทองอุ่ม
วุฒิการศึกษา : ม.6 คณิต - วิทย์
สถาบัน :โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
นางสาวชมภู บุญครุฑ
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : พณิชยการวิมล
นางสาวสมเพียร อินอุดม
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
นางสายใจ ประเสริฐ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
นางวาสนา อรุณโรจนวัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน
นางสาวกัลยาณี อ่อนละมูล
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
นางสาวเนตรนภา ขำคำ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : ดุสิตพาณิชยการนนทบุรี
นางพฤกษา ยินดีรมณ์
วุฒิการศึกษา : ปวส.(บริหาร)
สถาบัน :วิทยาลัยพณิยการธนบุรี
นางวิภาวดี อินสกุล
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน :โรงเรียนบางกรวย
นางปิยนุช แผนสง่า
วุฒิการศึกษา : ม.6
สถาบัน :วิทยาลัยนาฎศิลป กรมศิลปากร
นางสาวศิริพร ชุมภูวงศ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
นางวาสนา กรัณย์พุฒิ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน :ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท
นางสาววราวรรณ เนตรสีทอง
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
นางสาวปรีดา มัดจันทร์
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นางสาวชาลิสา เพาะปลูก
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ
นางสาววรารัตน์ อินทร์สุวรรณ
วุฒิการศึกษา : ม.3
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอเมืองนนทบุรี
นางสาวกนกพร อินสกุล
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
นายธีรเดช สุธรรมมา
หัวหน้าพนักงาน
นายเลี่ยม ด่อนแก้ว
พนักงานขับรถ
นางกัลยา ขันตี
พนักงาน
นายสมควร อินอุดม
พนักงาน
นายพินโย สวัสดี
พนักงาน
นายต้อยติ่ง แพงหนู
พนักงาน
นายบุญช่วย ปานปิ่น
พนักงาน
นายครรชิต บัวระภา
พนักงาน
 
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596