ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้861คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2159คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504857คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานเด็กนักเรียนคนเก่ง


ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
"วันการศึกษาเอกชนภาคกลาง" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
***************************************************************************
เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓ เด็กหญิงพิชามญช์ ศรีแป๊ะสัจจา
เหรียญเงิน การแข่งขัน Impromptu Speech ม.๑-๓ เด็กหญิงกัญญ์เปญมา ธงชัยสุรัชต์กูล
เหรียญเงิน การแข่งขัน Multi Skills Competition  ป.๔-๖ เด็กหญิงพิชญธิดา สังวรกาญจน์
เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖ เด็กหญิงปารมิสร์ รัตนพันธุ์

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัด
งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
********************************************************
รางวัลเหรียญทอง
รายการแข่งขัน ชั้น  ชื่อ – สกุล รางวัลระดับ
การแข่งขัน Impromptu Speech ป.๑-๓ เด็กชายพริษฐ์ หนูนาค เหรียญทอง
ป.๔-๖ เด็กชายชยพล อุณหะกะ เหรียญทอง
ม.๑-๓ เด็กหญิงกัญญ์เปญมา ธงชัยสุรัชต์กูล เหรียญทอง
ผลการแข่งขันประกวดเล่านิทาน (Story Telling)  ป.๑-๓ เด็กหญิงปริตตาภาญิ์ สวยสมเรียม เหรียญทอง
การแข่งขัน Multi Skills Competition  ป.๔-๖ เด็กหญิงพิชญธิดา สังวรกาญจน์ เหรียญทอง
การแข่งขัน Spelling Bee ป.๑-๓ เด็กชายธีรศานต์ หาญลำยวง เหรียญทอง
ป.๔-๖ เด็กหญิงไคริกา บุญรอด เหรียญทอง
ม.๑-๓ เด็กหญิงยุวรินทร์ พิพิธดิศพงษ์ เหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ป.๑-๖ เด็กชายวรินทร ปันบุตร เหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.๑-๖ เด็กหญิงพิชยาณี โฆษะ เหรียญทอง
ป.๑-๖ เด็กชายณัฐภัทร ศรีสมศักดิ์ เหรียญทอง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓ เด็กชายณัฐนันท์ อารยะรัตนกุล เหรียญทอง
ป.๔-๖ เด็กหญิงปารมิสร์ รัตนพันธุ์ เหรียญทอง
ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.๑-๓ เด็กหญิงพิมพิชฌา สุทธิพงศ์ เหรียญทอง
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓ เด็กหญิงพิชามญช์ ศรีแป๊ะสัจจา เหรียญทอง
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.๔-๖ เด็กหญิงจารุพร รักกสิกร เหรียญทอง
เด็กหญิงอรวรา วันธนู เหรียญทอง
ม-๑-๓ เด็กชายภัทรดนัย ชาติผดุง เหรียญทอง
เด็กหญิงกุลฎา สุขสาคร เหรียญทอง
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show) ป.๔-๖ เด็กหญิงรวิพร โลจายะ เหรียญทอง
เด็กหญิงสวิตตา พุ่มรัตน์ เหรียญทอง
เด็กหญิงสิริวรรณ ปิ่นทอง เหรียญทอง
การแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ป.๑-๓
 
เด็กชายกานตพงศ์ แซ่อิ๋ว เหรียญทอง
เด็กหญิงหทัยวัล รุจิเทศ เหรียญทอง
ป.๔-๖ เด็กชายปรัชญ์ศร มีสม เหรียญทอง
เด็กหญิงนิชาภา กิตติสันติ์ไพบูลย์ เหรียญทอง
ม.๑-๓ เด็กชายอัษฎาวุธ ถนอนจิตดี เหรียญทอง
เด็กหญิงอิสยาห์ ผันใจผ่อง เหรียญทอง
รางวัลเหรียญเงิน
  รายการแข่งขัน ชั้น  ชื่อ – สกุล รางวัลระดับ
  การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ป.๑-๖ เด็กหญิงนภาดา ไพรวัลย์ เหรียญเงิน
  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓ เด็กหญิงณิชชา เชื้อจ่าย เหรียญเงิน
  การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-๖ เด็กหญิงกชพร อรุณโรจนวัฒน์ เหรียญเงิน
  เด็กหญิงแพรวา ประเสริฐสุข เหรียญเงิน
  เด็กหญิงสุพิชญา นาเจริญ เหรียญเงิน
  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-๖
 
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา ชนะชัย เหรียญเงิน
  เด็กหญิงสาริศา อ่ำหนองบัว เหรียญทอง
  เด็กชายแบ่งปัน ฐิติพานิชยางกูร เหรียญเงิน
  ม.๑-๓ เด็กชายอภิปรัชญา ชีววิญญู เหรียญเงิน
  เด็กชายจิรวัฒน์ พูลเพชร เหรียญเงิน
  เด็กชายพิชิตชัย นรประพิณ เหรียญเงิน
  ผลการแข่งขันประกวดเล่านิทาน
(Story Telling)
ป.๔-๖ เด็กหญิงอระชา วิโรจน์ธรรม เหรียญเงิน
  ม.๑-๓ เด็กหญิงภิกัญญ์ภัค ธงชัยสุรัชต์กูล เหรียญเงิน
  การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.๔-๖ เด็กหญิงสุพิชญา เอี่ยมธนากุล เหรียญเงิน
  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๑-๓
 
เด็กหญิงเปรมยุดา คงเพ็ชร เหรียญเงิน
  เด็กหญิงอัจฉริยา เจริญวัฒนาเลิศ เหรียญเงิน
  เด็กหญิงสิมินตา พนาเวชสันติ เหรียญเงิน
  ป.๔-๖ เด็กชายพอ เพ็ชรรัตน์ เหรียญเงิน
  เด็กชายปิติธาดา ปรีชาพงค์มิตร เหรียญเงิน
  เด็กชายแทนบุญ กุญชร เหรียญเงิน
  การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.๔-๖ เด็กชายอาทิตย์ โตตะเภา เหรียญเงิน
  เด็กหญิงสิริกร ทองยัง เหรียญเงิน
  การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-๓ เด็กหญิงญานิศา กุ้งรัมย์ เหรียญเงิน
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๑-๓ เด็กชายศิวกร วรารื่นรมย์ เหรียญเงิน
ป.๔-๖ เด็กชายธรรศ การงาน เหรียญเงิน
           


รางวัลเหรียญทองแดง
รายการแข่งขัน ชั้น  ชื่อ – สกุล รางวัลระดับ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ป.๔-๖ เด็กหญิงศศิขวัญ ภู่พัทธ์ เหรียญทองแดง
การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-๖ เด็กหญิงอิศรา นีระพงษ์ เหรียญทองแดง
ม.๑-๓ เด็กหญิงณธิกา วันชาติเจริญ เหรียญทองแดง
การแข่งขัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ป.๔-๖
 
เด็กหญิงพัสวี วรนัฐสุนทร เหรียญทองแดง
เด็กหญิงพรรณกาญจน์ โพธิ์น้อย เหรียญทองแดง
ม.๑-๓ เด็กชายกสกร วงษ์พันธ์ เหรียญทองแดง
เด็กชายคิรากร คล้ายสำเนียง เหรียญทองแดง
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๔-๖
 
เด็กหญิงศศิฌา ทวีปรีชารัตน์ เหรียญทองแดง
เด็กชายคณพศ บัวจันทร์ เหรียญทองแดงระหว่างวันที่ 14 - 17  พย. 62  นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ประกอบด้วย 
ด.ญ. ยุวรินทร์  พิพิธดิศพงศ์ ม.1
ด.ญ. นันทลักษณ์  วศะรงรอง ป. 6
ด.ญ. ไคริกา  บุญรอด  ป. 5 
เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน  Qooco  Asia Spelling Cup 2019  ระดับ Secondary Level 
วันที่ 16 พย. 62 ณ. Ohashi Campus of Kyushu University เมือง Fukuoka  ประเทศ  ญี่ปุ่น

..................................................................................................................................


การเข้าร่วมแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต
Robot for Smart Energy Project Competition 2019 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง WESTGATE HALL @ Central Plaza Westgate โดยเด็ก ๆ ได้รับถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศ (Champion)
ระดับประถมศึกษา จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
...............................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ น้องตั๋งตั๋ง ด.ช.กิตติกาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ ป.4/2 และ น้องตังตัง ด.ช.ฐากาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ ป.4/1 ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเทนนิสเยาวชน LTAT PYRAMID TENNIS 10s ครั้งที่ 3 @ Pyramid Tennis Academy เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
โดยน้องตั๋งตั๋ง ด.ช.กิตติกาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ ป.4/2 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
........................................................................................................................................................


ขอแสดงความยินดีกับ น้องมิ้ล ด.ญ.พันธนันธ์ จงชนะชววัฒน์ ป.3/1 ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทนนิสในงาน “การแข่งขันเทนนิสเยาวชน LTAT PYRAMID TENNIS 10s ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2019 @ Pyramid Tennis Academy
ด้วยผลรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี กลุ่ม Consulations 
............................................................................................................................................ขอแสดงความยินดีกับ อิงฟ้า ด.ญ.วริศรา วรโชติพงศักดิ์ ป.5|1 ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬาเยาวชน AmazingKids Tri-Series 2019 (สนามที่ 2) @ สนามพัฒนากอล์ฟแอนด์สปอร์ต จ.ชลบุรี 
ว่ายน้ำ 140 เมตร 
ปั่นจักรยาน 8 km 
วิ่ง 1 km
ผลงาน เวลารวม 36.29 นาที 
ลำดับที่ 2 ประเภท เยาวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี
...................................................................................................................................


PSV School ของเราจึงถือโอกาสแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ทางช่องทางนี้นะคะ
ขอแสดงความยินดีกับ 
 
ด.ญ.ธราทาน โพธิ์พุก ป.5/2 
ด.ญ.เมธานันท์  เจริญสิรนันท์ ป.5/1
ด.ญ.อรวรางค์  เจริญสิรนันท์ ป.3/1
 
สำหรับผลการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์แห่งประเทศไทย @ พัทยา ด้วยรางวัล “1st Place Gymnastics Dance Thailand Championship 2019”
............................................................................................................................................................ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สิริวรรณ   ปิ่นทอง ป.6|2 ที่มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬายิมนาสติกกับทางสโมสร ฯ
ในงาน “การแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่39” ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2019 ที่ผ่านมา
ด้วยรางวัลดังนี้


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 03 พ.ย. 2553  เวลา 16:10 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 4992 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596