ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้664คน
ผู้ชมเมื่อวาน447คน
ผู้ชมเดือนนี้9741คน
ผู้ชมเดือนก่อน16554คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1134328คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานเด็กนักเรียนคนเก่งผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับจังหวัด
งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561
ระดับประถมศึกษา
********************************************************
รางวัลเหรียญทอง
รายการแข่งขัน ชั้น ชื่อ – สกุล รางวัลระดับ
การแข่งขัน Impromptu Speech ป.๔-๖ เด็กหญิงปวริศา  ธิติวงศ์ไพบูลย์ เหรียญทอง
การแข่งขัน  Spelling Bee ป.๔-๖ เด็กหญิงยุวรินทร์   พิพิธดิศพงษ์ เหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ป.๑-๖ เด็กหญิงพลอยรดา  ใจสุข เหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.๑-๖ เด็กชายชยพล  อุณหะกะ เหรียญทอง
ป.๑-๖ เด็กหญิงปาณิธรา  จงเกษมวงศ์ เหรียญทอง
การแข่งขัน
โครงงานการจัดการขยะครบวงจร
 
ป.๑-๓
 
เด็กหญิงพัทธนันท์  จงชนะชววัฒน์
เด็กหญิงภัทรปภา  ฉายานนท์
เด็กชายนรวัฒน์  ปันดวง
เหรียญทอง
ป.๔-๖
 
เด็กหญิงนภาดา  ไพรวัลย์
เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมธนากุล
เด็กหญิงธนพร  เอี่ยมบำรุงทรัพย์
เหรียญทอง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓ เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิชญ์ชน เหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-๖ เด็กหญิงเพชรรัตน์  จันทร์ตระกูล เหรียญทอง
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓ เด็กหญิงณิชชา เชื้อจ่าย เหรียญทอง
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๑-๓ เด็กหญิงปุณณชศรีประภา เหรียญทอง
ป.๔-๖ เด็กชายกัณฑ์อเนก ทองขาว เหรียญทอง
การแข่งขันการจัดทำบัญชีครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ป.๔-๖ เด็กหญิงพรพิชา แก้วจินดา
เด็กหญิงสุธิมา  สุขุมกิจเจริญ เด็กชายธีธัช ศรไชย
เหรียญทอง
 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ป.๑-๓ เด็กหญิงปุญญิศา  อัตถากร
เด็กหญิงภคพร  สุทธิบุตร
เด็กหญิงศุภนิดา เบญจวรรณ
เหรียญทอง
ป.๔-๖ เด็กหญิงไคริกา  บุญรอด
เด็กชายแทนบุญ  กุญชร
เด็กชายณัฐรัฐ  สาลิกา
เหรียญทอง
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน  ป.๑-๓ เด็กหญิงชนมน       สุขุมาลพันธ์ เหรียญทอง
ป.๔-๖ เด็กชายณัฐรัชน์      วงเบญจทรัพย์
เด็กหญิงนันทลักษณ์  วศะรงรอง
เหรียญทอง
 
การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ป.๑-๓ เด็กหญิงกานต์สินี แท่นมณเฑียร
เด็กหญิงปุญญิศา แก้วประเสริฐ
เหรียญทอง
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-๖ เด็กชายอาทิตย์  โตตะเภา
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  โพธิ์น้อย
เหรียญทอง
การแข่งขัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ป.๔-๖ เด็กชายนนทพัฒน์ ตั้งเสริมกิจสกุล
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พิพัฒน์ศิริชัย
เหรียญทอง
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ป.๔-๖ เด็กหญิงอริสรา นุชนนทรี
เด็กหญิงพัชมณฑ์ จงชนะชววัฒน์
เด็กหญิงอาทิตยา เธียรปรีชา
เหรียญทอง
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น   ป.๔-๖ เด็กหญิงสาริศา  อ่ำหนองบัว
เด็กหญิงญาณิศา ฐิติพงศ์ไพบูลย์
เด็กหญิงอริญชยา เขมสุข
เหรียญทอง
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตรดาน พลังงานและสิ่งแวดลอม(เนนนวัตกรรม) ป.๔-๖ เด็กหญิงกัญญ์เปญมา ธงชัยสุรัชต์กูล
เด็กหญิงภิกัญญ์ภัค ธงชัยสุรัชต์กูล
เด็กชายวิชชากร รัตนกิจกมล
เหรียญทอง
 
รางวัลเหรียญเงิน
รายการแข่งขัน ชั้น ชื่อ – สกุล รางวัลระดับ
การแข่งขัน Story Telling ป.๑-๓ เด็กหญิงปริตรตาภาญิ์   สวยสมเรียม เหรียญเงิน
ป.๔-๖ เด็กหญิงอระชา    วิโรจน์ธรรม  เหรียญเงิน
การแข่งขัน  Spelling Bee ป.๔-๖ เด็กหญิงยุวรินทร์   พิพิธดิศพงษ์ เหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ป.๑-๖ เด็กชายวรินทร  ปันบุตร เหรียญเงิน
  ป.๔-๖ เด็กชายสิรวิชญ์  ทวีทรัพย์ เหรียญเงิน
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.๑-๓ เด็กชายปัณณธร  รัตนกิจกมล เหรียญเงิน
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-๖ เด็กหญิงสาริศา แก้วเจริญสุข
เด็กหญิงนัชชา บุญเกิด
เด็กหญิงศิริฑิฎา  บุญชม
เหรียญเงิน
 
 
รางวัลเหรียญทองแดง
รายการแข่งขัน ชั้น ชื่อ – สกุล รางวัลระดับ
การแข่งขัน Impromptu Speech ป.๑-๓ เด็กหญิงศศินิภา ก้อนแกว เหรียญทองแดง
การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ป.๑-๓ เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา   ชนะชัย เหรียญทองแดง
ป.๔-๖ เด็กหญิงศศิขวัญ  พู่ภัทน์ เหรียญทองแดง
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.๔-๖ เด็กชายณัฏฐพล  คำภานุช เหรียญทองแดง
การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ป.๔-๖ เด็กหญิงพัสวี  วรนัฐสุนทร
เด็กหญิงศศิฌา  ทวีปรีชารัตน์
เหรียญทองแดง
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตรดาน พลังงานและสิ่งแวดลอม(เนนนวัตกรรม) ป.๑-๓ เด็กหญิงพิมพ์ชญาดา  มั่นใจเกษตร
เด็กหญิงศุภธิดา   คงนาลึก
เด็กชายอนาคิน  บุญสิน
เหรียญทองแดง
 
 
.........................................................................................................................................ด.ญ.ภูลฎา นฤพัคโภคิน ชั้นป.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Cheerleading แชมป์ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 7 - 12 ปีงาน TNCC ปี 2018
ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุและได้รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Congratulations to N’ Tangmo (P5) ด.ญ.สิริวรรณ ปิ่นทอง

จากการแข่งขัน 5th Rhythmic Gymnastics Thailand Open 2018

ได้เหรียญเงิน Group Freehand
เหรียญทอง Group Ball
เหรียญทอง Gym Dance


..............................................................................................................................................................


Congratulations to ด.ช. อังกรู นฤพัคโภคิน K2 (เฮียอัษฎ์) Junior Strider คนเก่งของเราอีกครั้ง

ได้ Champion จากการแข่งขัน Strider Racing @Fashion Island และ @Central Festival Chiangmai 2018

We are so proud of you! 
#รักในสิ่งที่ทำ


............................................................................................................................................................................................
Congratulations to น้องอัฐ ด.ช.อังกูร นฤพัคโภคิน ชั้น อ.2 ที่ได้รับรางวัล Champion (ชนะเลิศอันดับ 1) 
จากการแข่งขัน Rayong Balance Bike Thunder Baby Marathon ในวันที่ 15-16 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

จากในรูป คุณครูไก่ (Homeroom teacher) ได้ให้น้องอัฐมาแชร์ประสบการณ์จากการแข่งขัน Balance Bike ให้เพื่อน ๆ ในห้องได้ฟัง และเพื่อน ๆ ของน้องอัฐ ได้มีโอกาสแสดงความยินดีต่อเพื่อนของพวกเขา

PSV Community ของเราขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Keep up your good work!
.......................................................................................................................................................................ขอแสดงความยินดีกับ น้องพลอย ด.ญ.เมธานันท์ เจริญสิรนันท์ ชั้นป.4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 ประเภท Group Freehand
จากการลงแข่งขันยิมนาสติกประเภทฟรีแฮนด์ บอล ห่วง กรุ๊ปฟรีแฮนด์ ในงานแข่งขัน Longtang Sport International Tournament 2018 ที่ประเทศไต้หวัน โดยมีประเทศไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และประเทศไทย เข้าร่วมในรายการแข่งขันครั้งนี้

............................................................................................................................................
 

น้องเก้า สหพร แสงแก้ว และ น้องออมสิน ปุณณชญา ศรีประภา จากการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
ระดับนานาชาติ 2018 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (International Mathematic and Mental Arithmetic Competition 2018) โดยน้องเก้า ได้รับรางวัล "Individual Mathematics Competition, 4th place Kindergarten 3 winner" และ "Individual Mental Arithmetic Competition, 4th place Kindergarten 3 winner" และน้องออมสิน ได้รับรางวัล "Individual Mathematics Competition, 3rd place winner" และ "Individual Mental Arithmetic Competition, 4th place winner"
ส่งเข้าแข่งขันโดย โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว
..................................................................................................................................................................


เด็กหญิงภูลฎา นฤพัคโภคิน นักเรียนชั้นป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการประกวดเต้นโครงการ Super S Award 2018 ภายใต้ทีม MN Little Star ส่งประกวดโดยสถาบัน Saranpstudioth ณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

..................................................................................................................................................................ด.ญ. สิริวรรณ  ปิ่นทอง ชั้น ป.5/1 ได้เข้าร่วมแข่งขันในนามสโมสร Bangkok Gymnastic Club เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Vitrigo International Cup
ตั้งแต่วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2561   
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 ประเทศ 
นักยิมนาสติกลีลาทั้งหมด 250 คน 
และมีการแข่งขันทีมกาล่าทั้งหมด 21 ทีม
 
น้องได้รับรางวัล
1 เหรียญทอง ประเภททีมกาล่า
1 เหรียญทอง ประเภท Rope
1 เหรียญเงิน ประเภท Free Hand
1 เหรียญเงิน ประเภท All Around
 
คุณครูและเพื่อน ๆ PSV School ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะ

........................................................................................................................................


 
เด็กหญิง เมธานันท์ เจริญสิรนันท์ ชั้น ป4/1 ได้เข้าร่วมแข่งขันในนามสโมสรBangkok Gymnastic Club เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน 
รายการVitrigo Internationnal Cup ตั้งแต่วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2561   
ณ. กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
มีนานาประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 ประเทศ 
นักยิมนาสติกลีลาทั้งหมด250คน 
และมีการแข่งขันทีมกาล่าทั้งหมด21ทีม. 
 
ได้รับรางวัล
*เหรียญทอง และรางวัลBest Entertainment ประเภททีมกาล่า
* เหรียญทองแดง  ประเภทอุปกรณ์ห่วง  
*เหรียญทองแดง  ประเภทบุคคลรวม
...........................................................................................................................เด็กหญิง อรวรางค์ เจริญสิรนันท์ ชั้น ป2/1 ได้เข้าร่วมแข่งขันในนามสโมสรBangkok Gymnastic Club เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน 
รายการVitrigo Internationnal Cup ตั้งแต่วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2561   
ณ. กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
มีนานาประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 ประเทศ 
นักยิมนาสติกลีลาทั้งหมด250คน 
และมีการแข่งขันทีมกาล่าทั้งหมด21ทีม. 
 
ได้รับรางวัล
*เหรียญทอง และรางวัลBest Entertainment ประเภททีมกาล่า 
*เหรียญทอง ประเภทอุปกรณ์บอล
*เหรียญเงิน ประเภทFree hand
*เหรียญเงินประเภทบุคคลรวม
............................................................................................................................................................


              น้องอัฐ ด.ช.อังกูร นฤพัคโภคิน ได้ไปแข่งขัน balance bike ในงาน Strider Cup Asian Championship 2018 ชิงแชมป์เอเชีย ณ กรุงปักกิ่ง วันที่ 29 เมษายน 2561 ที่ผ่านมานั้น 
 
 ผลการแข่งขันของ นักแข่ง ด.ช.อังกูร นฤพัคโภคิน อายุ 4 ขวบ 4 เดือน คือ
1 รอบคัดเลือกนักแข่ง 12 คน เอาเข้ารอบ 5 คน (เข้าลำดับที่ 2)
2 รอบ Semi Final นักแข่ง 12 คน เอาเข้ารอบ 5 คน (เข้าลำดับที่ 2)
3 รอบชิงชนะเลิศ นักแข่ง 12 คน เข้าลำดับที่ 5 โดยผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 132 คน จาก 10 ประเทศ

....................................................................................................................          ด.ช.นิติธาดา ปรีชาพงค์มิตร (น้องออนเซน) นักเรียนชั้นป.1 แห่ง PSV School จากการได้แชมป์เทควันโดยุวชน-เยาวชน แห่งประเทศไทยปี 2560-2561  รุ่นอายุ 7-8 ปี จัดโดยสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ณ สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยน้องเป็นแชมป์ถึง 2 ปีซ้อน (สโมสร Tiger Thai)

...........................................................................................................................

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับจังหวัด
งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560
ระดับเหรียญทอง
**********************************************************
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ระดับปฐมวัย ด.ช.ธนบดี  เอี่ยมธนากุล เหรียญทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ด.ญ.ปวริศา  ธิติวงศ์ไพบูลย์ เหรียญทอง
 
ผลการแข่งขันการประกวดการเล่านิทานประกอบสื่อ 
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ระดับปฐมวัย ด.ช.ภูมิพัฒน์    พัฒน์ลำภู เหรียญทอง
 
ผลการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ระดับปฐมวัย ด.ญ.ชัชชญา  ลิ่วคงสถาพร เหรียญทอง
 
ด.ญ.ทิพกฤตา  เตียวณิชกุล
ด.ช.สุวัชชัย  วิริยะกุล
 
ผลการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ระดับปฐมวัย ด.ญ.ชนัฐมนต์  วงศ์เบญจทรัพย์ เหรียญทองอันดับ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    ด.ญ.พิชยาณี  โฆษะ เหรียญทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ด.ญ.ปาณิธรา  จงเกษมวงศ์ เหรียญทอง
 
ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน 
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    ด.ญ.สาริศา    อ่ำหนองบัว เหรียญทอง
 
ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์  ชื่อการแข่งขัน การประกวดโครงงานการจัดการขยะครบวงจร
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   
 
ด.ญ.ศิริญาพร  เพียงประสิทธิ์พร เหรียญทองอันดับที่ 1
ด.ญ.ภัทรปภา  ฉายานนท์  
ด.ญ.นภาดา  ไพรวัลย์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   
 
ด.ญ.ณัฏฐาภรณ์  ชูปัญญา เหรียญทอง
ด.ญ.ไปรยา  ทองเทพ  
ด.ช.วุฒิภัทร  มณีรัตน์  
 
ผลการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ด.ญ ธนัญชนก ภูริวัฒนพงศ์ เหรียญทองอันดับ 2
เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่ง
ระดับภาค
ด.ญ ศฐิษาณ์ พุฒืมานนท์
ด.ญ วโยชา   ชูศรีนาค
 
 
ผลการแข่งขันการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ด.ญ.กาญจนา         สุดเขียว เหรียญทอง อันดับ 2
 
ด.ญ.พณณกร        พิเชฐศิรประภา
ด.ช.ธีธัช              ศรไชย
 
ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ระดับปฐมวัย ด.ญ.มณีอัปสร        งามมุข เหรียญทอง
 
ด.ญ.ณัฏฐธิดา         ณ ถลาง
ด.ช.กีรภัสกร           ธีรภัทรธนกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    ด.ช.ทฤฒมณ  ภู่สาลี เหรียญทอง
ด.ญ.อรวรา  วันธนู
ด.ญ.ธิตยา  ศรีเมฆ
 
 
 
 
ผลการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ระดับปฐมวัย ด.ญ.พรรณพิศา  เจียมมรกต เหรียญทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    ด.ญ.ชนมน   สุขุมาลพันธ์ เหรียญทอง
 
 
ผลการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
 
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6    ด.ช.รัฐธรรมนูญ พิพัฒน์ศิริชัย เหรียญทอง
ด.ช.นพรุจ อาบุญงาม
 
 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับจังหวัด
งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560
ระดับเหรียญเงิน
**********************************************************
ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน 
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ระดับปฐมวัย ด.ญ.จิณัฐตา        สุขแสน เหรียญเงิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ด.ญ.พัชมณฑ์   จงชนะชววัฒน์ เหรียญเงิน
 
 
ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    ด.ช. ณัฏฐพล คำภานุช เหรียญเงิน
 
 
ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    ด.ช. ปัณณธร รัตนกิจกมล เหรียญเงิน
 
 
ผลการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้นการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ได้รับรางวัลระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    ด.ญ กานต์สินี  แซ่อือ เหรียญเงิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ด.ญ กุลฑีรา แท่นมณเฑียร

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 03 พ.ย. 2553  เวลา 16:10 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 4499 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596