ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้1309คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19062คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994093คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานเด็กนักเรียนคนเก่ง


เด็กหญิงอัญมณี คำวงษ์ ระดับชั้น ป.5
ทำคะแนน PRE - GIFTED & EP’63 ระดับชั้น ป.5 ในวิชาภาษาอังกฤษ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดนนทบุรี และในประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ระดับชั้นป.5 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดนนทบุรี
...........................................................................................

เด็กหญิงณัฐธยา พิชญ์ชน ระดับชั้น ป.5
ทำคะแนน PRE - GIFTED & EP’63 ระดับชั้น ป.5 ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดนนทบุรี
..............................................................................................


เด็กชายณัฐนันท์ อารยะรัตนกุล ระดับชั้น ป.4
ทำคะแนน PRE - GIFTED & EP’63 ระดับชั้น ป.4 ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดนนทบุรี
 
....................................................................................
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 5

ปีการศึกษา 2563
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
........................................................................................................................................
รางวัลระดับเหรียญทอง
รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ระดับชั้น
1. การแข่งขัน  Multi Skills   ด.ญ.พิชญธิดา สังวรกาญจน์ ป.6
2. การแข่งขัน Spelling Bee ด.ญ.ยุวรินทร์  พิพิธดิศพงษ์ ม.2
3. การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ด.ช.พิชิตชัย  นรประพิณ ม.2
ด.ช.กชพร  ภิรมย์เจียว ม.2
ด.ช.ชยพล  แสงอรุณ ม.1
ด.ช.ธนกฤต  แสงอรุณ ม.1
ด.ญ.กนกกร  ลือสมุทร ม.1
4. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ด.ญ. ณิชชา  เชื้อจ๋าย ป.5
 
.................................................................................................................................................................................................................
 
 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับจังหวัด
งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2563
**********************************************************
รางวัลระดับเหรียญทอง (1)
รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1. การแข่งขัน  Multi Skills   ด.ญ.พิชญธิดา สังวรกาญจน์ ป.6 เหรียญทองอันดับ 1 (ตัวแทนระดับภาค)
2. การแข่งขัน Impromptu Speech ด.ญ.พิมพ์นารา  คำพระคุณ อ.3  
ด.ช.อัคคณัฏฐ์  พจน์จำเนียร ป.3
ด.ญ.วิวรรณ  ปรัชญานิเวศน์ ป.5  
3. การแข่งขัน Spelling Bee ด.ญ.อนาวิลา จันทรุไทย ป.3  
 
ด.ช.ธีรศานต์  หาญลำยวง ป.4
ด.ญ.ยุวรินทร์  พิพิธดิศพงษ์ ม.2 เหรียญทองอันดับ 1 (ตัวแทนระดับภาค)
4. การแข่งขัน Story Telling ด.ญ.ภิญญาพัชญ์  บุญนาคค้า ป.3  
ด.ญ.ปริตตาภาญิ์  สวยสมเรียม ป.4  
5. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ด.ช. ณัฏฐพล  คำภานุช ป.6  
6. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ด.ญ. ณัฏฐธิดา  ณ ถลาง ป.3  
ด.ช. ปัณณธร  รัตนกิจกมล ป.5  
7. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ด.ช.คณพศ บัวจันทร์ ป.6  
ด.ช.เผ่าพล สีแสด ป.6
8. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ด.ญ เปรมยุดา  คงเพ็ชร ป.4  
ด.ญ อารดา โตศะสุข ม.1  
9. การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ด.ช.พิชิตชัย  นรประพิณ ม.2 เหรียญทองอันดับ 2 (ตัวแทนระดับภาค)
ด.ช.กชพร  ภิรมย์เจียว ม.2
ด.ช.ชยพล  แสงอรุณ ม.1
ด.ช.ธนกฤต  แสงอรุณ ม.1
ด.ญ.กนกกร  ลือสมุทร ม.1
10. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด.ญ.ศุภรดา  สูงวิริยะ อ.3  
ด.ช.วรัชญ์  มิดดี้ อ.3
ด.ช.ธีรภัทร  ไกรนรา อ.3
ด.ญ ณัฐธยาน์  พิชญ์ชน        ป.5  
ด.ญ.จารุพร  รักกสิกร            ป.5
ด.ญ. ภัทรปภา ฉายานนท์ ป.5
11. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ด.ญ. ณิชชา  เชื้อจ๋าย ป.5 เหรียญทองอันดับ 2 (ตัวแทนระดับภาค)
ด.ญ สมิตานัน ธีระวิชญ์ชูโต ม.1  
รางวัลระดับเหรียญทอง (2)
รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
12.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ด.ญ.วรวีย์ หัน ป.4  
ด.ญ.อรวรา วันธนู ป.6
13.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ด.ช.ชวัลวิทย์ โอ๊กละคร อ.3  
ด.ช.ธนบดี  เอี่ยมธนากุล ป.3  
14.การแข่งขันประกวดมารยาทไทย  ด.ช.กฤติน   สีที อ.3  
ด.ญ.รณิดา   แก้วมณี อ.3
ด.ช.อิสระ  สมทอง ป.4  
ด.ญ.ณิชา  พานทอง ป.4
ด.ช.อัษฎาวุธ  ถนอมจิตตี ม.2  
ด.ญ.อิสยาห์  ผันใจผ่อง ม.2
15.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ด.ช.นันนนนท์ ลาดทอง อ.3  
ด.ญ.พิชชานันท์ สังวรกาญจน์ อ.3  
ด.ญ.ชนัฐมนต์ วงศ์เบญจทรัพย์ ป.3  
ด.ช.นันทพงศ์ นาคพลั้ง ป.3  
ด.ญ.วัลชนก  รุจิเทศ ป.4  
ด.ญ.นิชาภา กิตติสันติไพบูลย์ ม.1  
16.ผลการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ด.ช.ปิยะวัฒน์ อาณาเขต ป.3  
ด.ญ.มณีรัตน์ สัญชาตวิรุฬห์ ป.3  
ด.ญ.พิชามญช์ ศรีแป๊ะสัจจา ป.4  
17.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ   ด.ญ ปภาดา วัฒนสุวรรณ ป.3  
18.การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ด.ช.ภูมิพัฒน์  พัฒน์ลำภู ป.3  
ด.ญ.บัณฑิตาภรณ์   สีเทา ป.6  
ด.ญ.ณัฐธีรา   ยางแดง ม.1  
19.การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน  ด.ญ.ศรินรัตน์   วัฒนพงศ์ อ.3  
 
20.การแข่งขัน การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ด.ช.ก้องกิดากานต์ ศิลาแก้ว อ.3  
ด.ญ.กชวรรณ อินทรอาษา อ.3  
ด.ช.ปกป้อง สัยเจริญ อ.3  
21.การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก  ด.ญ อัญมณี คำวงษ์ ป.6  
ดญ ธิตยา ศรีเมฆ ป.6  
ด.ญ นันท์นภัส มณีทอน ป.6  
                               
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับจังหวัด
งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2563
**********************************************************
รางวัลระดับเหรียญเงิน (1)
รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1.การแข่งขัน Impromptu Speech ด.ญ.กัญญ์เปญมา ธงชัยสุรัชต์กูล ม.2  
2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ด.ญ.นภาดา   ไพรวัลย์ ป.6  
ด.ญ.ไคริกา   บุญรอด ป.6
ด.ญ.เบญญา   โตศะสุข ป.6
3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด.ช. ธนกฤต  สัมภวะคุปต์ ป.3  
4. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ด.ช. ธรรมวัตร  นันทะวรการ ม.1  
5. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
กำจัดขยะครบวงจร
ด.ช.ตรัยคุณ  จุนเจือจาน ป.1  
ด.ช.ภูริ  เกตุสวัสดิ์ ป.1
ด.ช.วิทวัส  แจ่มจำรัส ป.1
ด.ญ.พัทธนันท์  จงชนะชววัฒน์ ป.4  
ด.ช.ตะวันฉาย  ปิยโกศลสุวรรณ ป.4
ด.ช.ศรัณยพงศ์  แจงเชื้อ ป.4
6. การแข่งขันบัญชีครัวเรือน ด.ญ.กานต์สินี  แซ่อือ ป.6  
ด.ญ.กฤตพร  เต็มสงสัย ป.6
ด.ช.วรท  อ้นบุตร ป.6
ด.ญ.ชนะกันต์  นาคมี ม.1  
 ด.ช.วิชญ์  พิชญ์ชน ม.1
 ด.ช.สิรภพ  พุ่มศรีธร ม.1
7. โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเน้นนวัตกรรม ด.ญ.พิมพิชฌา   สุทธิพงศ์ ป.4  
ด.ช. ณัฐรัฐน์    วงศ์เบญจทรัพย์ ป.6
ด.ช.ทฤฒมณ   ภู่สาลี ป.6
8. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด.ญ.ธมกร  แก้วกมล ป.3  
ด.ญ.ธัมพิชชา  เนาวพณิช ป.3
ด.ญ.สุรีย์นิกา  วิริยะเลิศนพคุณ ป.3
ด.ญ.กุลฏา              สุขสาคร  ม.2  
ด.ญ. ภิกัญญ์ภัค      ธงชัยสุรัชต์กูล ม.2
ด.ช. วรัญญู             สุพัฒน์ ม.2
9. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ด.ญ ศุภัชญา  สุขเกษม ป.3  
 
10. การแข่งขันประกวดมารยาทไทย  ด.ช.กานต์พงศ์  แซ่อิ๋ว ป.3  
ด.ญ.หทัยวัล  รุจิเทศ ป.3
11. การแข่งขัน การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ด.ญ.สาริศา อ่ำหนองบัว ป.6  
ด.ญ.วริศรา  วรโชติพงศักดิ์ ป.6  
ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา  ชนะชัย ป.5  
12.ผลการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ด.ญ.สมิตานัน ธีรวิชญ์ชูโต ม.1  
ด.ช.พชร จำรัสเจริญกุล ม.1  
13.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ   ด.ญ ธัญญรัตน์  สักบุตร ป.6  
14.การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ด.ญ.ชญมล    คำแสน อ.3  
15.การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน  ด.ญ.ณิชารีย์   รุ่งกรุด ป.3  
ด.ญ.ปิยธิดา   ถาวรวงศ์ ป.6  
ด.ช.จิรวัฒน์   พูลเพชร ม.2  
16.การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ด.ญ.ณัชชา  วงศ์อัสสไพบูลย์ อ.3  
ด.ญ.ธรพร  การสมอรรถ อ.3  
ด.ญ.มนัสวี  วรนัฐสุนทร อ.3  
 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับจังหวัด
งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2563
**********************************************************
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ด.ช. เคลื่อนพล  ศรีศรัง อ.3  
ด.ช. ภัทรพล  ผึ่งผดุง อ.3
ด.ช. ฟ้าประทาน  ทองหุ้ม อ.3
2. ผลการแข่งขัน GSP ด.ช. กสกร  วงษ์พันธ์ ม.2  
ด.ช. คิรากร  คล้ายสำเนียง ม.2
3. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ด.ญ.ทีปภา ภู่สาลี ป.3  
ด.ญ.ภัคธีมา เอมมณี ป.3
4. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ด.ญ อารยา  กุ้งรัมย์ ป.2  
5. โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเน้นนวัตกรรม ด.ช. ธีรณ์ธารณ์  จิตติชานนท์ ป.3  
ด.ญ. จิณัฐตา     สุขแสน ป.3
ด.ญ. พรไพลิน    เจียรนันทะ ป.3
6. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ด.ช.บุณณ์กุณฑ์ จิระภิญโญวิทย์ ป.6  
ด.ญ.นิวออลีน ไชยจำนงค์ ป.6
ด.ช.ธีราทร เพชรนิล ม.1  
ด.ญ.ณัฐณิชา ประดับธรรมดี ม.1
7.การแข่งขัน การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ด.ช.กฤษดากร  มัชฌิมาภิโร ป.3  
ด.ญ.จัสมิน  ยมสวัสดิ์ ป.3
ด.ช.ดรุฉัตร  มัดจันทร์ ป.2
8. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  ด.ญ.นันทลักษณ์ วศะรงรอง ม.1  
ด.ญ.ปนัดดา วรดิษฐ์ ม.1
9. ผลการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ด.ช.วรินทร ปันบุตร ป.6  
10.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ   ด.ช ธรรศ  การงาน ม.1  
 


เด็กหญิงอารดา โตศะศุข ระดับชั้น ม.1 
ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
จากการเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา 
ในหัวข้อ “ครูคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์
............................................................................................


เด็กชายชยพล แสงอรุณ ระดับชั้น ม.1
ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน 
จากการเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา 
ในหัวข้อ “ครูคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์”
........................................................................


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 03 พ.ย. 2553  เวลา 16:10 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 5501 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596