ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้614คน
ผู้ชมเมื่อวาน447คน
ผู้ชมเดือนนี้9691คน
ผู้ชมเดือนก่อน16554คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1134278คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น
 

 
ขอแสดงความยินดีกับ. ดญ. มัสลิน วรรณประเวช ศิษย์เก่ารร.ประสาทวิทยานนทบุรี  ขณะนี้กำลังศึกษาชั้น ม. 5 ที่รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
( ขณะอยู่ม. 1 - 3 เรียนที่รร. สตรีวิทยา กทม. )
      ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ จากการคิดค้นนวัตกรรมผลิตแผ่นฟิล์มจากซังข้าวโพด. Innovative pad film from corn cob
1.รางวัลระดับเหรียญทอง The 5th InternationalYoung Inventors Award
       เมื่อวันที่ 19 - 22 กันยายน 2561 เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
2. รางวัลระดับเหรียญทอง International Trade Fair Youth - Invention
        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จากประเทศเยอรมนีขอแสดงความยินดีดับ ดช.ธานัท ทองวานิช นักเรียนชั้นป. 6 ปีการศึกษา 2560สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นนทบุรี โคงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นรายวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

           
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ ชูปัญญา ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี  
เนื่องจากได้รับคะแนนสูงสุดในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการภาคภาษาอังกฤษรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2560
เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา   2561
 
ที่ สถานศึกษา ชื่อ สกุล
1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
(โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program  - EP)
1.เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ชัยศิริถาวรกุล
2 โรงเรียนโยธินบูรณะ   กรุงเทพ ฯ    
(ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP)    
1.เด็กชายตฤณ   บุศย์เมืองปัก
2.เด็กหญิงธนัญชนก   ภูริวัฒนพงศ์
3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง    
(ห้องเรียนพิเศษ - English Program
1.เด็กหญิงศฐิษาณ์   พุฒิมานนท์
2.เด็กชายสรวิชญ์   สหพัฒนา
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
(โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.+สอวน. SM)                                   
1.เด็กชายณฐนนท์   จันทะโกมล
2.เด็กชายภารวี   ชั้นประเสริฐ
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ. ปทุมธานี
(ส่งเสริมความเป็นเลิศเชาว์ปัญญาวิทย์-คณิต)
1.เด็กชายตฤณ   บุศย์เมืองปัก
6 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง    
(ห้องเรียนพิเศษ –Mini English Program
1.เด็กชายนรวิชญ์   ฉิมน้อย
7 โรงเรียนสาธิตฯมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
(ห้องเรียนพิเศษคณิต – วิทย์ – อังกฤษ SMART Classroom)
 
1.เด็กชายสรวิชญ์   สำเร็จกิจเจริญ
2.เด็กชายสิรธีร์   สืบสาย
3.เด็กหญิงไปรยา   ทองเทพ
4.เด็กชายณภัทร   นาเจริญ
5.เด็กหญิงสิริ   เรืองจิตต์
6.เด็กหญิงสุชัญญา   ศรีเนตร
7.เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์   ชูปัญญา
8.เด็กชายชยางกูร   สีแตงสุก
9.เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ชัยศิริถาวรกุล
10.เด็กชายณฐนนท์   จันทะโกมล
11.เด็กหญิงวริศรา   ยินดีรมย์
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
(โครงการส่งเสริมอังกฤษ-คณิต-วิทย์  MEP)
1.เด็กชายศรัณย์   กำทอง
2.เด็กหญิงอริสา   นุตะลัย
9 โรงเรียนราชวินิต บางเขน (โครงการวิทย์-คณิต) 1.เด็กชายธนิก   พงศ์พานิช
10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
(โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ English Program)
1.เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์   ชูปัญญา
2.เด็กหญิงธัญพิชชา   นิภากุล
3.เด็กหญิงชวิศา   ชัยพร
4.เด็กหญิงวริศรา   ยินดีรมย์
 
ที่ สถานศึกษา ชื่อ สกุล
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 
( โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ )
***เด็กชายธานัท   ทองวานิช สอบPre-testของโรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบ)นครปฐม (ลำดับที่ 3)
1.เด็กชายสรวิชญ์   สำเร็จกิจเจริญ
2.เด็กหญิงไปรยา   ทองเทพ
3.เด็กหญิงนิชาภัทร   ใบสมุทร
4.เด็กชายกฤษฎ์   น้อยใย
5.เด็กชายธานัท   ทองวานิช
12 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
(ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต - เทคโนโลยี  )
1.เด็กหญิงพลอยนภัส  อร่ามแสงธรรม
13 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
(โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ English Program)
1.เด็กหญิงสิริ   เรืองจิตต์
14 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
( ห้องเรียนพิเศษวิทย์–คณิต-เทคโนโลยี )
1.เด็กชายสิรธีร์   สืบสาย
2.เด็กชายบุณยกร   สังข์สำโรง
3.เด็กชายบุณยกร   สังข์สำโรง
15 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
(โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ English Program )
1.เด็กชายธนิก   พงศ์พานิช
16 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ( ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต ) 1.เด็กชายสิรภพ   พนาเวชสันติ
2.เด็กชายศตรรฆ    พาสพิษณุ
3.เด็กหญิงชโยชา   ชูศรีนาค
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (English Program) 1.เด็กชายธาดา   มิตชอบ
18 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย (โครงการวิทย์-คณิต) 1.เด็กหญิงศุจินธรา   พวงครามพันธุ์
19 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 1.เด็กชายณฐนนท์   จันทะโกมล
20 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  1.เด็กหญิงณัฐณิชา   ทองปรอน
2.เด็กชายนิติธร   สุกขชาติ
3.เด็กชายภูดิส   เกษรสกุล
4.เด็กชายธานินทร์   ดวนขันธ์
21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี 1.เด็กชายวุฒิภัทร   มณีรัตน์
2.เด็กชายนพรุจ   อาบุญงาม
3.เด็กชายภารวี   ชั้นประเสริฐ
4.เด็กชายภูวเนตุ   ตั้งตรงจิตต์
22 โรงเรียนโยธินบรูณะ
 
1.เด็กหญิงสิริ   เรืองจิตต์
2.เด็กชายนรวิชญ์   ฉิมน้อย
 
 
 
ที่ สถานศึกษา ชื่อ สกุล
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
 
1.เด็กชายฐิตินุกุล   ชัยนิค
2.เด็กหญิงญาณิศา   แสงแก้ว
3.เด็กหญิงนภัส   เหมือนแย้ม
4.เด็กชายธนิก   พงศ์พานิช
5.เด็กชายธนกฤต   บุญสถิตย์
6.เด็กหญิงภัคธีมา    มะลิเลิศ
7.เด็กชายณัฐชนน   พรนาวิน
8.เด็กชายณัฏฐวรรษ์   ชื่นมาลัย
9.เด็กชายจิรภัทร   ลักขษร
10.เด็กชายณัฐพันธ์   ประเสริฐเพ็ญกุล
11.เด็กชายสุวิจักร   วุฒิไกรวณิชย์
12.เด็กชายธาดา   มิตรชอบ
13.เด็กชายสนุกคิงส์   ดวงคำ
14.เด็กชายสิทธิธัช   ธงชัย
15.เด็กชายจิรพัส   จันทรเมธา
16.เด็กชายพลากร   เนื่องทรัพย์แสน
17.เด็กหญิงณัฏฐณิชา   อนุมาศ
18.เด็กหญิงนิพรัตน์    พูลศิลป์
18.เด็กชายภคภพ    เทียบเมือง
24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1.เด็กชายณภัทร   นาเจริญ
2.เด็กชายชยางกูร   สีแตงสุก
3.เด็กชายโมกข์   เฉลิมเวโรจน์
25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบ) 1.เด็กชายธีรเมศร์   กู้สุจริต
2.เด็กหญิงกันติชา  กิตติราษฎร์
3.เด็กหญิงวชิรญาณ์   รอดสีเสน
26 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  1.เด็กชายอัชฌา    สุธรรมมา
2.เด็กชายคณิศร   เหลืองรังสรรค์
3.เด็กหญิงชนากานต์   พิทักษ์โกมลเสน
4.เด็กชายพีรณัฐ   วัลมาลี
27 โรงเรียนสตรีนนทบุรี  1.เด็กหญิงณัชชา   สุขารมณ์
28 โรงเรียนLadprao Bilingual 1.เด็กชายอานเดร ฟอน  โลเรนซอลำเปรยา
29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1.เด็กหญิงฉัตรอลีนา   บุรธัชลภัสสิริ
 
 
ที่ สถานศึกษา ชื่อ สกุล
30 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1.เด็กชายภูดิส   เกสรสกุล
2.เด็กชายก้องภพ    แซ่เจี่ย
3.เด็กชายฐณะณัฐ   ตันเจริญ
31 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เด็กชายกิตติศักดิ์   บัณฑิต
32 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1.เด็กชายณัฐชนน   พรนาวิน
33 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เด็กชายฐากูรเกียรติ   อมรประไพพิศ
34 โรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์ 2.เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   เทพอาษา
35 โรงเรียนศรีพฤฒา เด็กชายณัฐดนัย   ไทยทัต
36 โรงเรียนเตรียมดาวร้อย เด็กชายพชร   ภิรมย์เจียว
37 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เด็กหญิงสุพิชญา   ชัยชนาภา
38 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1.เด็กชายศิษฐา   ทหรานนท์
2.เด็กหญิงปภาวรินทร์    ชูรอด
39 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ เด็กหญิงผัลย์ศุภา   เก่งการนา
40 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เด็กหญิงเฌอลินณ์   ทองดี
41 โรงเรียนวัดมะเดื่อ เด็กชายปณวัฒน์    เกิดจั่น
42 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เด็กหญิงภัทรฤทัย   กาญจนะวัชระ
 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2559
เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา   2560
ที่ สถานศึกษา ชื่อ – สกุล
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
(โครงการความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์)                                   
เด็กชายวรลภย์    ศรีชัยนนท์
 
2 โรงเรียนโยธินบูรณะ   กรุงเทพ ฯ    
(  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP  )    
เด็กหญิงณัฐธิดา    ภูริวัฒนพงศ์
 
3 โรงเรียนโยธินบูรณะ   กรุงเทพ ฯ   
(  โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ English Program
เด็กชายสิรภพ       เลิศโชติวงศ์
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ช่างเพชร์ผล
4 โรงเรียนสาธิตฯมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
( ห้องเรียนพิเศษ SMART Classroom )
เด็กชายพัชรพล    สมบัติพิทักษ์สุข
เด็กชายศุภกฤต        ลาภวงศ์วัฒนา
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ. ปทุมธานี
(ส่งเสริมความเป็นเลิศเชาว์ปัญญาวิทย์-คณิต)
เด็กชายวรลภย์     ศรีชัยนนท์        
เด็กชายศุภกฤต       ลาภวงศ์วัฒนา
6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
เด็กหญิงนวนพ     เศรษฐบรรจง
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
(โครงการส่งเสริมอังกฤษ-คณิต-วิทย์  MEP)
เด็กหญิงอันตรา    รัตนประภา
 
8 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
(โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ English Program)
เด็กหญิงพรนภัส     เจริญสุข
 
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 
( ส่งเสริมความเป็นเลิศ คณิต วิทย์ )
 
เด็กชายบดินทร์    อาษากิจ
เด็กชายสุนิธิ       เอี่ยมธนากุล
เด็กหญิงณัฐมญชุ์     จันเสถียรวรกุล
เด็กหญิงชัญญาพัชญ์   ตรีรัตนาพิทักษ์
เด็กชายภูมิสิษฐ์    ศรีวีระนุรัตน์
เด็กชายบูรพา        คนิการ์
เด็กหญิงธนัญชนก    แสงศรี
เด็กหญิงไอรดา     สีบุญทา
เด็กชายเจนณรงค์    โกศลตระกูล
เด็กชายชยางกูร    กิ่งทอง
10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
(ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต - เทคโนโลยี  )
เด็กหญิงสิริกร      สุธีระ
11 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
( ห้องเรียนพิเศษวิทย์–คณิต-เทคโนโลยี )
เด็กชายณัชพล       ดาราศาสตร์
เด็กชายพุฒิธร       ตรีสัตย์
12 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
(โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ English Program )
เด็กชายชวกร                  ทุมมา
 
13 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ( ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต ) เด็กชายพิสิษฐ์     จันทร์ส่งแสง
14 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ( ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต ) เด็กชายจุติณัฐฐ์   รัตนะมงคลกุล
15 โรงเรียนโยธินบูรณะ   กรุงเทพ ฯ (  ความสามารถพิเศษดนตรีไทย )     เด็กชายพงศกร    พูลเอม
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
( โครงการช้างเผือกฟุตบอล )    
เด็กชายคณพศ    สายแก้ว
 
17 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(สาธิต PIM)
           
เด็กหญิงอันตรา    รัตนประภา
เด็กหญิงไอรดา     เกาะหมาก
เด็กหญิงพิมพ์มาดา   นิสัยสม
18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ เด็กชายวรลภย์    ศรีชัยนนท์
19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี เด็กชายภาณุพงศ์    ตั้งตรงจิตร
20 โรงเรียนหอวัง  ( กรุงเทพฯ ) เด็กหญิงศุภนุช   สังขวิเชียร
21 โรงเรียนโยธินบรูณะ
 
เด็กชายภูวบดินทร์   ธีรเมธาวิทย์
เด็กชายวรายุทธ์    ทรัพย์เจริญ
เด็กชายศรัณย์ณภัทร  แย้มศรี
22 โรงเรียนสาธิตฯมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เด็กหญิงมานิตา   บุญพิทักษ์
24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี เด็กชายเจษฎาพร   อ่องกลั่น
เด็กชายปรีติยาธร   พงษ์โสภณ
เด็กชายวิศิษฏ์     บุญบันดาล
เด็กชายธิติวุฒิ   โชติชุม
เด็กหญิงครองขวัญ   สมศรีราช
เด็กหญิงณฐนนท    พูนเจ็ก
เด็กชายกฤตยา       เสมจันทร์
เด็กชายบดินทร์   อาษากิจ
เด็กหญิงวัชรีพร    ศรีสมเขียว       
เด็กหญิงณัฐชนก   รอดภัย
เด็กหญิงพรรณรวินท์       ภูตะคาม
เด็กชายเตชิษฎ์       ภุมรินทร์
เด็กชายบูรพา        คนิการ์
เด็กหญิงกนกพร   ปิคิควร
เด็กชายเขตโสภณ    ฉัตรพิพัฒนพงศ์
เด็กชายฐิติวุฒน์    กุลเกียรติกมล
เด็กชายกิตติณัฏฐ์    เรืองศรีสังข์
เด็กชายจิรพนธ์    บุญเพ็ชร
เด็กหญิงมนัสนิมล    บุญศิริ
 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา  2559
เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา   2560
 
ที่ สถานศึกษา ชื่อ – สกุล
24 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
 
เด็กชายพิรวิชญ์   เศรษฐ์ศุภศิริ
เด็กชายศุภกฤต     ลาภวงศ์วัฒนา
25 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 
เด็กหญิงณิชภัทร    เคารพรัตน์
เด็กหญิงภูริชญา   วิสุทธากุล
เด็กหญิงพรนภัส    เจริญสุข
เด็กหญิงอทภา    พฤกษาวรรณสาขา
26 โรงเรียนศรีบุณยานนท์
 
 
เด็กหญิงทัตธนนันท์        ศรีบำรุงเกียรติ
เด็กชายจิตติ        คล้ายเจียว
เด็กหญิงชญาณี    พงษ์พันธ์คุ้ม
27 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
 
เด็กหญิงวัชรีพร   ศรีสมเขียว
เด็กชายฐิติวุฒน์    กุลเกียรติกมล
เด็กหญิงกนกพร   ปิคิควร
28 โรงเรียนบดินทรเดชา  ( สิงห์   สิงหเสนี )  นนทบุรี
           
เด็กชายอัครพล    ทองคำสาร
เด็กชายธีรภัทร       แซ่ตั้ง
29 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
           
เด็กชายสุรรักษ์     วิทยากุล
เด็กชายออมสิน   ช่างยา


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 30 พ.ค. 2560  เวลา 06:48 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 994 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596