ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์52คน
ผู้ชมวันนี้1202คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18955คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993986คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
1. โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
      
 
      
 1.  ด.ญ. นิชาภา  กิตติสันติ์ไพบูลย์
 2. ด.ญ. ณัฐธีรา  ยางแดง
 3. ด.ญ. กวินธิดา  เทพอาษา
 4. ด.ช. ชัชนน  ปานอาภรณ์
 5. ด.ญ. แพรวา  ประเสริฐสุข
 6. ด.ช. วิชญ์  พิชญ์ชน
 7. ด.ช. ธีราทร เพชรนิล
 8. ด.ช. ธรรมวัตร  นันทะวรการ
 9. ด.ญ. ปนัดดา  วรดิษฐ์
 10. ด.ช. ชนะกันต์ นาคมี
11.ด.ญ.นันทลักษณ์ วศะรงรอง
121.ด.ญ.ณัฐณิชา ประดับธรรมดี
13.ด.ช. สิรภพ  พุ่มศรีธร
14.ด.ญ.  สมิตานัน  ธีระวิชญ์ชูโต
15.ด.ช.  ธรรศ   การงาน
2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
       - ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. ด.ญ.พณณกร พิเชฐศิรประภา
 
3. โรงเรียนโยธินบูรณะ
      - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)
1. ด.ญ.พณณกร พิเชฐศิรประภา
2. ด.ช.ธีธัช  ศรไชย
3. ด.ญ.ชุติกาญจน์ สถิตย์ภาคีกุล
      - โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศภาคภาษาอังกฤษ 1. ด.ญ.ชุติกาญจนา สถิตย์ภาคีกุล
      - ห้องเรียนปกติ
      
      
1. ด.ช.ปองกานต์ บุญประดิษฐ์
2. ด.ญ.อระชา วิโรจน์ธรรม
3. ด.ช.ภัควรรธน์ ภัทรสกล
4. ด.ญ.วริศรา สวนธนู
5. ด.ญ.ธันย์ธวัล โยคจักษุศรี  
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
4. 8.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
       - ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
 
1. ด.ช. แทนบุญ  กุญชร
 
       - ห้องเรียนปกติ 1. ด.ช. แทนบุญ  กุญชร
5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
     - ห้องเรียนปกติ
1. ด.ช.ชยพล  อุณหะกะ
6. โรงเรียนต่างประเทศ (ประเทศสวีเดน) 1. ด.ช.อเล็กซานเดอร์ สกุกลุนด์
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
         - โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
            
1. ด.ญ. สุพิชญา  เอี่ยมธนากุล
             
         - โครงการความเลิศทางภาษา (Gifted English Program) หรือ ภาคปกติ
             
1. กันติชา  กลิ่นหม่น
2. ด.ญ. ฐานิกร   ประธาน
3. ด.ญ. สุพิชญา  นาเจริญ
4.ด.ญ. พรรณกาญจน์  โพธิ์น้อย
8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
       - โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะภาษาอังกฤษ MSEP (Math&Science English Program)
           
1. ด.ช.ศิวัช สุขกุล
2. ด.ญ.สุพิชญา  นาเจริญ
 
9. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
- โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
       
1. ด.ญ.พัฒน์นรี  องอาจ
2. ด.ช.กฤตภาส พุฒิกิตติวุฒิ
         - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program)
            
1. ด.ช. แบ่งปัน ฐิติพานิชยางกูร
      
       - ห้องเรียนปกติ 1. ด.ช.ปภังกร ทองสวัสดิ์
10. โรงเรียนปทุมวิไล
       - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
           
 
1. ด.ญ.โชติกา  ปิยะผลดิเรก
 
 
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: หน้า 3รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
       -  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
 
          
1. ด.ช.ชยพล  อุณหะกะ
2. ด.ญ.กันติชา  กลิ่นหม่น
3. ด.ช.ก่อเกียรติ ริมสันเทียะ
4. ด.ช.ภูสรณ์ นิลโมจน์
      - ห้องเรียนปกติ
      
      
 
1. ด.ช.ณภัทร เปรมเจริญ
2. ด.ญ.กชพร อรุณโรจนวัฒน์
3. ด.ญ.วราพร ทองเรือง
4. ด.ช.ณัฐภาส เพ็งพา
5. ด.ช.อัฐศักดิ์ ศรีกระหนก
6. ด.ช.ธนกฤต ศิริพุทธา
7. ด.ญ.ณัฐณิชา สีแตงสุก
8. ด.ช.วัชรากร ณกิจฐาสุข
9. ด.ญ.สวิตตา พุ่มรัตน์
10.ด.ช.พสธร ทิมคำ
11.ด.ช.ภาณุวิชญ์ อินฟากท่า
12.ด.ช.ภูวเดช ประฤดาวรรณ
13.ด.ญ.อัญญา สุริยาภาส
14.ด.ช.ปรัชญ์ศร มีสม
15.ด..กรณ์กาญจน์ พาเจริญ
12. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
       - โครงการจัดการเรียนการสอบตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
 
1.ด.ช.อักษรินทร์ สังขสังวาลย์
13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : โปรแกรมปกติ
1. ด.ญ. ฐิตา  รัตนประภา
14. โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 1. ด.ช. กิตติพิชญ์  เฉลิมเวโรจน์
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
15. โรงเรียนสตรีวิทยา 1
     - ห้องเรียนปกติ
1. ด.ญ.ฐาณิกร ประธาน
2. ด.ญ.ปารมิสร์ รัตนพันธุ์
16. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
       - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(SMTEP)
1. ด.ญ. ชุติมณฑา สีเทา
2. ด.ญ. พัสวี วรนัฐสุนทร
3. อัศมน มาตรพันธุ์  
        - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)       
1. ด.ญ. สุพิชญา  เอี่ยมธนากุล
       
 
        - ห้องเรียนปกติ 1. ด.ญ.ณัฐกุล พุทธอินทร์
2. ด.ญ.รวิพร โลจายะ
3. ด.ญ.วรฤทัย วิชัยดิษฐ
4. ด.ญ.สิริวรรณ ปิ่นทอง
5. ด.ญ.อัจราภรณ์ ชอบใช้
17. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
       - โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
           
 
             
1. ด.ช.จิรภัทร อิทธิศรัทธา
2. ด.ญ.นิชาภา กิตติสันติไพบูลย์
3. ด.ญ.ธัญภา ขันธจิต
4. ด.ช.ชินภัทร โสพันธ์
       - ห้องเรียนปกติ
        
      
1. ด.ญ.ชลิตวรรณ พิทักษ์โกมลเสน
2. ด.ช.อาทิตย์ โตตะเภา
3. ด.ช.ภฤศ จิตติอร่ามกูล
4. ด.ช.ณัฐดนัย สุบิน
5. ด.ญ.บงกชวรรณ แสงหล่อ
6. ด.ช.วิริทธ์พล รัตนธรรม
7. ด.ช.ธฤตวัน นิยมสุข
18. โรงเรียนหอวัง
      - ห้องเรียนปกติ
1. ด.ญ.ศศิขวัญ ภุ่พัทน์
 รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
19. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
      - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
1. ด.ญ.ปารมิสร์ รัตนพันธุ์
20. โรงเรียนวัดนายโรง
     - ห้องเรียนปกติ
 
1. ด.ช.ศิญปกรณ์ พุฒิมานนท์
21. โรงเรียนศรีบุณยานนท์
      - ห้องเรียนปกติ
 
1. ด.ช.กฤษกร กระโจมทอง
22. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
 
1. ด.ช.วุฒิกรณ์  สมบูรณ์
23. โรงเรียนบดินทรเดชา นนทบุรี
      - ห้องเรียนปกติ
 
1. ด.ญ.ณิชนันทน์ พรนาวิน
24. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
     - ห้องเรียนปกติ
 
1. ด.ช.ริว เชี่ยวชาญ
25. โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1. ด.ช.ภัคคนัทธ์ ป้อมเมือง
26. โรงเรียนสาธิตคริสเตียน นนทบุรี 1. ด.ญ. ฐภัทร์ชนก   ชื่นบาน
27. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
     - ห้องเรียนปกติ
1. ด.ช.ศิระ กาญจนะวัชระ
28. โรงเรียนญาโณทัย
     - ห้องเรียนปกติ
1. ด.ช.ปรัตถกร มุสิกพันธ์


..............................................................................................................
นางสาวมัสลิน วรรณประเวศ ศิษย์เก่า ปัจจุบันเป็นนักเรียนรร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  ชั้น ม. 6 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ International Symposium on Stem Education
ณ University of Hong Kong ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2562
 
ได้รับรางวัล The Best Project Champion Award รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง

......................................................................................................................................................


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
1. โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ
(ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP)
 1. เด็กชายวิชชากร  รัตนกิจกมล
 2. เด็กหญิงพรนภัส  กว้างวิริยะไพบูลย์
 3. เด็กหญิงอมลวรรณ  แจ่มแจ้ง
 4. เด็กหญิงสาริศา  แก้วเจริญสุข
 5. เด็กหญิงกัญญ์เปญมา  ธงชัยสุรัชต์กูล
2. โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ
(โครงการนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ENGLISH PROGRAM : EP)
 1. เด็กชายภูรี     ตรีวิสูตร
 2. เด็กชายญาณกวี  คุ้มหมู่
3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
(ส่งเสริมความเป็นเลิศเชาว์ปัญญาวิทย์-คณิต)
 1. เด็กชายวิชชากร  รัตนกิจกมล
 2. เด็กหญิงพรนภัส  กว้างวิริยะไพบูลย์
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
(ห้องเรียนวิทย์-คณิต)
 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ทวีทรัพย์
 2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พิพัฒน์ศิริชัย
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(โครงการความเป็นเลิศทางภาษา GIFTED ENGLISH PROGRAM) หรือ ภาคปกติ
 1. เด็กชายกานต์ชัย  อริยะตานนท์
 2. เด็กหญิงพิรญาณ์  ไทยศิลป์
 3. เด็กชายพิทวัส   โรจนสุนทร
 4. เด็กหญิงธนพร   เอี่ยมบำรุงทรัพย์
 5. เด็กชายชุติพนธ์  ปฐภิญโญบูรณ์
 6. เด็กชายพัชรนันท์  รัตนภูดินันท์
 7. เด็กหญิงจิรัชญา   สมบัติพิทักษ์สุข
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ENGLISH PROGRAM)
 
 1. เด็กชายจิระพัชร์  วิรุณมณีรักษ์
 2. เด็กชายพัทธดนย์  คำดี
7. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เด็กชายชวิศ  มณีทอง
8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร องครักษ์ เด็กหญิงณัชลัลน์  เฟื่องฟู
9. โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เด็กชายธรรมชาติ  ทิพย์อักษร
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เด็กหญิงกิรติกา  เกียรติวิกรัย
11. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
(โครงการพิเศษห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
 1. เด็กหญิงศิริฑิฎา  บุญชม
 2. เด็กหญิงพัชมณฑ์  จงชนะชววัฒน์
 3. เด็กหญิงอาทิตยา  เธียรปรีชา
12. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
(โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ EP)
 
 1. เด็กหญิงปวริศา  ฐิติวงศ์ไพบูลย์
 2. เด็กหญิงจิรัชญา  สมบัติพิทักษ์สุข
 3. เด็กหญิงปาณิธรา  จงเกษมวงศ์
13. โรงเรียนเบญจมราชาณุสรณ์
(โครงการช้างเผือก)
เด็กชายกสกร  วงษ์พันธ์
14. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
(โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
 1. เด็กชายอาณกร    หุ้นเหี้ยง
 2. เด็กชายภานุสรณ์  โกมล
 3. เด็กชายณปดล  ทองมูล
 4. เด็กชายกฤตภาส  ชีถนอม
15. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
(โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษ ENGLISH PRORAM)
 1. เด็กหญิงณภัทร  ทองสุวรรณ
 2. เด็กชายวรพล  ลิ้มสวัสดิ์
16. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (ห้องเรียนปกติ  INTERGRATED ENGLISH PROGRAM)
 1. เด็กชายพัชรพล  แจ้งสุวรรณ
 2. เด็กชายจิรกิตต์  สุภาภา
17. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
(ห้องเรียนพิเศษ – MINI ENGLISH PROGRAM)
เด็กหญิงกุลฑีรา  แท่นมณเฑียร
18. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ IEP (INTENSIVE ENGLISH PROGRAM) เด็กหญิงญาณิศา  ฐิติวงศ์ไพบูลย์
19. โรงเรียนศรีบุณยานนท์
(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SM ENRICHMENT PROGRAM)
 1. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  จันทร์ส่งแสง
 2. เด็กชายสิรภพ  ญาณัปปสุต
20. โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี
(โครงการส่งเสริมอังกฤษ-คณิต-วิทย์ MEP/MESP)
เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ณรงค์น้อย
 
21. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (ภาคปกติ)
 
 1. เด็กชายพีรวัส    ประเสริฐ
 2. เด็กชายพีระเมศร์ อดุลยานุโกศล
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
22. โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ (ภาคปกติ)
 
 
 1. เด็กชายพิทวัส  โรจนสุนทร
 2. เด็กชายสิรภพ  ญาณัปปสุต
 3. เด็กหญิงธนพร  สุขเติม
 4. เด็กหญิงเฌอมาลย์  จารุบุณย์
 5. เด็กหญิงอภิชยา  กำลังหาญ
 6. เด็กหญิงอริสรา  นุชนนทรี
 7. เด็กหญิงพลอยรดา  ใจสุข
23. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (ภาคปกติ) เด็กหญิงธัญพร  กิตติภาณุวัฒน์
24. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ภาคปกติ)
 1. เด็กหญิงนัชชา  บุญเกิด
 2. เด็กชายนราธิป  ปากหวาน
 3. เด็กหญิงภูวาริน  ฐาปนธรรมชัย
 4. เด็กชายณัฐภัทร มโนพงศ์วัฒนา
 5. เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีสะอาด
 6. เด็กหญิงอริญชยา   เขมสุข
 7. เด็กหญิงปิยวรรณ  ด่านร่มเย็น
 8. เด็กหญิงจิรัชญา   มาตบรรจง
 9. เด็กหญิงสุธิมา  สุขุมกิจเจริญ
 10. เด็กหญิงสาริศา  แก้วเจริญสุข
 11. เด็กหญิงพรพิชา  แก้วจินดา
 12. เด็กชายนนทพัทธ์  ตั้งเสริมกิจสกุล
 13. เด็กชายภูมิรพี  เหลืองเรืองทิพย์
 14. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วงศ์อุดมโชค
 15. เด็กชายสุรภัทร  หยกธีรเมธ
25. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ (ภาคปกติ)
 1. เด็กหญิงบุษราคัม  อาษากิจ
 2. เด็กชายสรวิศ   ถนอมใจ
 3. เด็กชายธนภูมิ  แสงศรี
 4. เด็กชายคณิศร  คงเก่ง
 5. เด็กหญิงวงศ์มณี  ตั้งจิตรเจริญพร
 6. เด็กหญิงเจณิตตา  จันทรพาส
 7. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมะปัทมะ
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
26. โรงเรียนสตรีนนทบุรี (ภาคปกติ)
 1. เด็กหญิงภิญญา  บุตรหินกอง
 2. เด็กหญิงโกลัญญา  แซ่อิ๋ว
27. โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี (ภาคปกติ) เด็กหญิงสิราวรรณ  พัดทอง
28. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ) (ภาคปกติ)
 1. เด็กชายศิวกร  ธนัทธนศักดิ์
 2. เด็กหญิงปวีร์นุช  เพียงประสิทธิ์พร
 3. เด็กหญิงมนรดา  ณัฐกิจปรีชา
29. โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ (ภาคปกติ) เด็กชายณัฐพล  สุชีวพันธ์
30. โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
 1. เด็กชายคิรากร   คล้ายสำเนียง
 2. เด็กชายจิรวัฒน์  พูลเพชร
 3. เด็กชายกสกร  วงษ์พันธ์
**สอบเข้าโรงเรียนเบญจมราชาณุสรณ์ (โครงการช้างเผือก)
 1. เด็กหญิงกุลฎา  สุขสาคร
 2. เด็กหญิงยุวรินทร์  พิพิธดิศพงษ์
 3. เด็กหญิงกัญญ์เปญมา ธงชัยสุรัชต์กูล
**สอบเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ
(ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP)
 1. เด็กหญิงภิกัญญ์ภัค  ธงชัยสุรัชต์กูล
 2. เด็กชายภัทรดนัย  ชาติผดุง
31. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
 1. เด็กหญิงกชพร  ภิรมย์เจียว
 2. เด็กชายนำฤกษ์  ยังวัฒนา
32. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี (ภาคปกติ) เด็กชายกัณฑ์อเนก  ทองขาว
33. โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี  (ภาคปกติ) เด็กชายกัณฑ์อเนก  ทองขาว
34. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 สัมฤทธิ์
(หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP  หรือ MINI ENGLISH PROGRAM)
เด็กหญิงอมลวรรณ  แจ่มแจ้ง
35. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกร
(หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP  หรือ MINI ENGLISH PROGRAM)
 
เด็กชายจิระพัชร์  วิรุณมณีรักษ์
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
36. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
(หลักสูตรห้องเรียน ENGLISH PROGRAM)
เด็กชายภูมิรพี  เหลืองเรืองทิพย์
37. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  รุจิกันต์พงศ์
38. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เด็กหญิงศรัณรัตน์  ผาสุขรัตนวงศ์
39. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เด็กหญิงปวีร์นุช  เพียงประสิทธิ์พร
40. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน เด็กหญิงฑัณฑิกา  มีบุญ
  
ขอแสดงความยินดีกับ. ดญ. มัสลิน วรรณประเวช ศิษย์เก่ารร.ประสาทวิทยานนทบุรี  ขณะนี้กำลังศึกษาชั้น ม. 5 ที่รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
( ขณะอยู่ม. 1 - 3 เรียนที่รร. สตรีวิทยา กทม. )
      ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ จากการคิดค้นนวัตกรรมผลิตแผ่นฟิล์มจากซังข้าวโพด. Innovative pad film from corn cob
1.รางวัลระดับเหรียญทอง The 5th InternationalYoung Inventors Award
       เมื่อวันที่ 19 - 22 กันยายน 2561 เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
2. รางวัลระดับเหรียญทอง International Trade Fair Youth - Invention
 

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 30 พ.ค. 2560  เวลา 06:48 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 2639 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596