ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้750คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2048คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504746คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น
นางสาวมัสลิน วรรณประเวศ ศิษย์เก่า ปัจจุบันเป็นนักเรียนรร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  ชั้น ม. 6 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ International Symposium on Stem Education
ณ University of Hong Kong ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2562
 
ได้รับรางวัล The Best Project Champion Award รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง

......................................................................................................................................................


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
1. โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ
(ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP)
 1. เด็กชายวิชชากร  รัตนกิจกมล
 2. เด็กหญิงพรนภัส  กว้างวิริยะไพบูลย์
 3. เด็กหญิงอมลวรรณ  แจ่มแจ้ง
 4. เด็กหญิงสาริศา  แก้วเจริญสุข
 5. เด็กหญิงกัญญ์เปญมา  ธงชัยสุรัชต์กูล
2. โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ
(โครงการนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ENGLISH PROGRAM : EP)
 1. เด็กชายภูรี     ตรีวิสูตร
 2. เด็กชายญาณกวี  คุ้มหมู่
3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
(ส่งเสริมความเป็นเลิศเชาว์ปัญญาวิทย์-คณิต)
 1. เด็กชายวิชชากร  รัตนกิจกมล
 2. เด็กหญิงพรนภัส  กว้างวิริยะไพบูลย์
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
(ห้องเรียนวิทย์-คณิต)
 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ทวีทรัพย์
 2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พิพัฒน์ศิริชัย
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(โครงการความเป็นเลิศทางภาษา GIFTED ENGLISH PROGRAM) หรือ ภาคปกติ
 1. เด็กชายกานต์ชัย  อริยะตานนท์
 2. เด็กหญิงพิรญาณ์  ไทยศิลป์
 3. เด็กชายพิทวัส   โรจนสุนทร
 4. เด็กหญิงธนพร   เอี่ยมบำรุงทรัพย์
 5. เด็กชายชุติพนธ์  ปฐภิญโญบูรณ์
 6. เด็กชายพัชรนันท์  รัตนภูดินันท์
 7. เด็กหญิงจิรัชญา   สมบัติพิทักษ์สุข
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ENGLISH PROGRAM)
 
 1. เด็กชายจิระพัชร์  วิรุณมณีรักษ์
 2. เด็กชายพัทธดนย์  คำดี
7. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เด็กชายชวิศ  มณีทอง
8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร องครักษ์ เด็กหญิงณัชลัลน์  เฟื่องฟู
9. โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เด็กชายธรรมชาติ  ทิพย์อักษร
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เด็กหญิงกิรติกา  เกียรติวิกรัย
11. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
(โครงการพิเศษห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
 1. เด็กหญิงศิริฑิฎา  บุญชม
 2. เด็กหญิงพัชมณฑ์  จงชนะชววัฒน์
 3. เด็กหญิงอาทิตยา  เธียรปรีชา
12. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
(โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ EP)
 
 1. เด็กหญิงปวริศา  ฐิติวงศ์ไพบูลย์
 2. เด็กหญิงจิรัชญา  สมบัติพิทักษ์สุข
 3. เด็กหญิงปาณิธรา  จงเกษมวงศ์
13. โรงเรียนเบญจมราชาณุสรณ์
(โครงการช้างเผือก)
เด็กชายกสกร  วงษ์พันธ์
14. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
(โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
 1. เด็กชายอาณกร    หุ้นเหี้ยง
 2. เด็กชายภานุสรณ์  โกมล
 3. เด็กชายณปดล  ทองมูล
 4. เด็กชายกฤตภาส  ชีถนอม
15. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
(โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษ ENGLISH PRORAM)
 1. เด็กหญิงณภัทร  ทองสุวรรณ
 2. เด็กชายวรพล  ลิ้มสวัสดิ์
16. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (ห้องเรียนปกติ  INTERGRATED ENGLISH PROGRAM)
 1. เด็กชายพัชรพล  แจ้งสุวรรณ
 2. เด็กชายจิรกิตต์  สุภาภา
17. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
(ห้องเรียนพิเศษ – MINI ENGLISH PROGRAM)
เด็กหญิงกุลฑีรา  แท่นมณเฑียร
18. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ IEP (INTENSIVE ENGLISH PROGRAM) เด็กหญิงญาณิศา  ฐิติวงศ์ไพบูลย์
19. โรงเรียนศรีบุณยานนท์
(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SM ENRICHMENT PROGRAM)
 1. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  จันทร์ส่งแสง
 2. เด็กชายสิรภพ  ญาณัปปสุต
20. โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี
(โครงการส่งเสริมอังกฤษ-คณิต-วิทย์ MEP/MESP)
เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ณรงค์น้อย
 
21. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (ภาคปกติ)
 
 1. เด็กชายพีรวัส    ประเสริฐ
 2. เด็กชายพีระเมศร์ อดุลยานุโกศล
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
22. โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ (ภาคปกติ)
 
 
 1. เด็กชายพิทวัส  โรจนสุนทร
 2. เด็กชายสิรภพ  ญาณัปปสุต
 3. เด็กหญิงธนพร  สุขเติม
 4. เด็กหญิงเฌอมาลย์  จารุบุณย์
 5. เด็กหญิงอภิชยา  กำลังหาญ
 6. เด็กหญิงอริสรา  นุชนนทรี
 7. เด็กหญิงพลอยรดา  ใจสุข
23. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (ภาคปกติ) เด็กหญิงธัญพร  กิตติภาณุวัฒน์
24. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ภาคปกติ)
 1. เด็กหญิงนัชชา  บุญเกิด
 2. เด็กชายนราธิป  ปากหวาน
 3. เด็กหญิงภูวาริน  ฐาปนธรรมชัย
 4. เด็กชายณัฐภัทร มโนพงศ์วัฒนา
 5. เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีสะอาด
 6. เด็กหญิงอริญชยา   เขมสุข
 7. เด็กหญิงปิยวรรณ  ด่านร่มเย็น
 8. เด็กหญิงจิรัชญา   มาตบรรจง
 9. เด็กหญิงสุธิมา  สุขุมกิจเจริญ
 10. เด็กหญิงสาริศา  แก้วเจริญสุข
 11. เด็กหญิงพรพิชา  แก้วจินดา
 12. เด็กชายนนทพัทธ์  ตั้งเสริมกิจสกุล
 13. เด็กชายภูมิรพี  เหลืองเรืองทิพย์
 14. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วงศ์อุดมโชค
 15. เด็กชายสุรภัทร  หยกธีรเมธ
25. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ (ภาคปกติ)
 1. เด็กหญิงบุษราคัม  อาษากิจ
 2. เด็กชายสรวิศ   ถนอมใจ
 3. เด็กชายธนภูมิ  แสงศรี
 4. เด็กชายคณิศร  คงเก่ง
 5. เด็กหญิงวงศ์มณี  ตั้งจิตรเจริญพร
 6. เด็กหญิงเจณิตตา  จันทรพาส
 7. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมะปัทมะ
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
26. โรงเรียนสตรีนนทบุรี (ภาคปกติ)
 1. เด็กหญิงภิญญา  บุตรหินกอง
 2. เด็กหญิงโกลัญญา  แซ่อิ๋ว
27. โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี (ภาคปกติ) เด็กหญิงสิราวรรณ  พัดทอง
28. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ) (ภาคปกติ)
 1. เด็กชายศิวกร  ธนัทธนศักดิ์
 2. เด็กหญิงปวีร์นุช  เพียงประสิทธิ์พร
 3. เด็กหญิงมนรดา  ณัฐกิจปรีชา
29. โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ (ภาคปกติ) เด็กชายณัฐพล  สุชีวพันธ์
30. โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
 1. เด็กชายคิรากร   คล้ายสำเนียง
 2. เด็กชายจิรวัฒน์  พูลเพชร
 3. เด็กชายกสกร  วงษ์พันธ์
**สอบเข้าโรงเรียนเบญจมราชาณุสรณ์ (โครงการช้างเผือก)
 1. เด็กหญิงกุลฎา  สุขสาคร
 2. เด็กหญิงยุวรินทร์  พิพิธดิศพงษ์
 3. เด็กหญิงกัญญ์เปญมา ธงชัยสุรัชต์กูล
**สอบเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ
(ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP)
 1. เด็กหญิงภิกัญญ์ภัค  ธงชัยสุรัชต์กูล
 2. เด็กชายภัทรดนัย  ชาติผดุง
31. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
 1. เด็กหญิงกชพร  ภิรมย์เจียว
 2. เด็กชายนำฤกษ์  ยังวัฒนา
32. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี (ภาคปกติ) เด็กชายกัณฑ์อเนก  ทองขาว
33. โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี  (ภาคปกติ) เด็กชายกัณฑ์อเนก  ทองขาว
34. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 สัมฤทธิ์
(หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP  หรือ MINI ENGLISH PROGRAM)
เด็กหญิงอมลวรรณ  แจ่มแจ้ง
35. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกร
(หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP  หรือ MINI ENGLISH PROGRAM)
 
เด็กชายจิระพัชร์  วิรุณมณีรักษ์
ที่ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล
36. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
(หลักสูตรห้องเรียน ENGLISH PROGRAM)
เด็กชายภูมิรพี  เหลืองเรืองทิพย์
37. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  รุจิกันต์พงศ์
38. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เด็กหญิงศรัณรัตน์  ผาสุขรัตนวงศ์
39. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เด็กหญิงปวีร์นุช  เพียงประสิทธิ์พร
40. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน เด็กหญิงฑัณฑิกา  มีบุญ
  
ขอแสดงความยินดีกับ. ดญ. มัสลิน วรรณประเวช ศิษย์เก่ารร.ประสาทวิทยานนทบุรี  ขณะนี้กำลังศึกษาชั้น ม. 5 ที่รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
( ขณะอยู่ม. 1 - 3 เรียนที่รร. สตรีวิทยา กทม. )
      ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ จากการคิดค้นนวัตกรรมผลิตแผ่นฟิล์มจากซังข้าวโพด. Innovative pad film from corn cob
1.รางวัลระดับเหรียญทอง The 5th InternationalYoung Inventors Award
       เมื่อวันที่ 19 - 22 กันยายน 2561 เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
2. รางวัลระดับเหรียญทอง International Trade Fair Youth - Invention
        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จากประเทศเยอรมนีขอแสดงความยินดีดับ ดช.ธานัท ทองวานิช นักเรียนชั้นป. 6 ปีการศึกษา 2560สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นนทบุรี โคงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นรายวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

           
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ ชูปัญญา ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี  
เนื่องจากได้รับคะแนนสูงสุดในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการภาคภาษาอังกฤษรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2560
เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา   2561
 
ที่ สถานศึกษา ชื่อ สกุล
1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
(โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program  - EP)
1.เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ชัยศิริถาวรกุล
2 โรงเรียนโยธินบูรณะ   กรุงเทพ ฯ    
(ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP)    
1.เด็กชายตฤณ   บุศย์เมืองปัก
2.เด็กหญิงธนัญชนก   ภูริวัฒนพงศ์
3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง    
(ห้องเรียนพิเศษ - English Program
1.เด็กหญิงศฐิษาณ์   พุฒิมานนท์
2.เด็กชายสรวิชญ์   สหพัฒนา
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
(โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.+สอวน. SM)                                   
1.เด็กชายณฐนนท์   จันทะโกมล
2.เด็กชายภารวี   ชั้นประเสริฐ
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ. ปทุมธานี
(ส่งเสริมความเป็นเลิศเชาว์ปัญญาวิทย์-คณิต)
1.เด็กชายตฤณ   บุศย์เมืองปัก
6 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง    
(ห้องเรียนพิเศษ –Mini English Program
1.เด็กชายนรวิชญ์   ฉิมน้อย
7 โรงเรียนสาธิตฯมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
(ห้องเรียนพิเศษคณิต – วิทย์ – อังกฤษ SMART Classroom)
 
1.เด็กชายสรวิชญ์   สำเร็จกิจเจริญ
2.เด็กชายสิรธีร์   สืบสาย
3.เด็กหญิงไปรยา   ทองเทพ
4.เด็กชายณภัทร   นาเจริญ
5.เด็กหญิงสิริ   เรืองจิตต์
6.เด็กหญิงสุชัญญา   ศรีเนตร
7.เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์   ชูปัญญา
8.เด็กชายชยางกูร   สีแตงสุก
9.เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ชัยศิริถาวรกุล
10.เด็กชายณฐนนท์   จันทะโกมล
11.เด็กหญิงวริศรา   ยินดีรมย์
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
(โครงการส่งเสริมอังกฤษ-คณิต-วิทย์  MEP)
1.เด็กชายศรัณย์   กำทอง
2.เด็กหญิงอริสา   นุตะลัย
9 โรงเรียนราชวินิต บางเขน (โครงการวิทย์-คณิต) 1.เด็กชายธนิก   พงศ์พานิช
10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
(โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ English Program)
1.เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์   ชูปัญญา
2.เด็กหญิงธัญพิชชา   นิภากุล
3.เด็กหญิงชวิศา   ชัยพร
4.เด็กหญิงวริศรา   ยินดีรมย์
 
ที่ สถานศึกษา ชื่อ สกุล
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 
( โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ )
***เด็กชายธานัท   ทองวานิช สอบPre-testของโรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบ)นครปฐม (ลำดับที่ 3)
1.เด็กชายสรวิชญ์   สำเร็จกิจเจริญ
2.เด็กหญิงไปรยา   ทองเทพ
3.เด็กหญิงนิชาภัทร   ใบสมุทร
4.เด็กชายกฤษฎ์   น้อยใย
5.เด็กชายธานัท   ทองวานิช
12 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
(ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต - เทคโนโลยี  )
1.เด็กหญิงพลอยนภัส  อร่ามแสงธรรม
13 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
(โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ English Program)
1.เด็กหญิงสิริ   เรืองจิตต์
14 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
( ห้องเรียนพิเศษวิทย์–คณิต-เทคโนโลยี )
1.เด็กชายสิรธีร์   สืบสาย
2.เด็กชายบุณยกร   สังข์สำโรง
3.เด็กชายบุณยกร   สังข์สำโรง
15 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
(โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ English Program )
1.เด็กชายธนิก   พงศ์พานิช
16 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ( ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต ) 1.เด็กชายสิรภพ   พนาเวชสันติ
2.เด็กชายศตรรฆ    พาสพิษณุ
3.เด็กหญิงชโยชา   ชูศรีนาค
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (English Program) 1.เด็กชายธาดา   มิตชอบ
18 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย (โครงการวิทย์-คณิต) 1.เด็กหญิงศุจินธรา   พวงครามพันธุ์
19 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 1.เด็กชายณฐนนท์   จันทะโกมล
20 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  1.เด็กหญิงณัฐณิชา   ทองปรอน
2.เด็กชายนิติธร   สุกขชาติ
3.เด็กชายภูดิส   เกษรสกุล
4.เด็กชายธานินทร์   ดวนขันธ์
21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี 1.เด็กชายวุฒิภัทร   มณีรัตน์
2.เด็กชายนพรุจ   อาบุญงาม
3.เด็กชายภารวี   ชั้นประเสริฐ
4.เด็กชายภูวเนตุ   ตั้งตรงจิตต์
22 โรงเรียนโยธินบรูณะ
 
1.เด็กหญิงสิริ   เรืองจิตต์
2.เด็กชายนรวิชญ์   ฉิมน้อย
 
 
 
ที่ สถานศึกษา ชื่อ สกุล
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
 
1.เด็กชายฐิตินุกุล   ชัยนิค
2.เด็กหญิงญาณิศา   แสงแก้ว
3.เด็กหญิงนภัส   เหมือนแย้ม
4.เด็กชายธนิก   พงศ์พานิช
5.เด็กชายธนกฤต   บุญสถิตย์
6.เด็กหญิงภัคธีมา    มะลิเลิศ
7.เด็กชายณัฐชนน   พรนาวิน
8.เด็กชายณัฏฐวรรษ์   ชื่นมาลัย
9.เด็กชายจิรภัทร   ลักขษร
10.เด็กชายณัฐพันธ์   ประเสริฐเพ็ญกุล
11.เด็กชายสุวิจักร   วุฒิไกรวณิชย์
12.เด็กชายธาดา   มิตรชอบ
13.เด็กชายสนุกคิงส์   ดวงคำ
14.เด็กชายสิทธิธัช   ธงชัย
15.เด็กชายจิรพัส   จันทรเมธา
16.เด็กชายพลากร   เนื่องทรัพย์แสน
17.เด็กหญิงณัฏฐณิชา   อนุมาศ
18.เด็กหญิงนิพรัตน์    พูลศิลป์
18.เด็กชายภคภพ    เทียบเมือง
24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1.เด็กชายณภัทร   นาเจริญ
2.เด็กชายชยางกูร   สีแตงสุก
3.เด็กชายโมกข์   เฉลิมเวโรจน์
25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบ) 1.เด็กชายธีรเมศร์   กู้สุจริต
2.เด็กหญิงกันติชา  กิตติราษฎร์
3.เด็กหญิงวชิรญาณ์   รอดสีเสน
26 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  1.เด็กชายอัชฌา    สุธรรมมา
2.เด็กชายคณิศร   เหลืองรังสรรค์
3.เด็กหญิงชนากานต์   พิทักษ์โกมลเสน
4.เด็กชายพีรณัฐ   วัลมาลี
27 โรงเรียนสตรีนนทบุรี  1.เด็กหญิงณัชชา   สุขารมณ์
28 โรงเรียนLadprao Bilingual 1.เด็กชายอานเดร ฟอน  โลเรนซอลำเปรยา
29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1.เด็กหญิงฉัตรอลีนา   บุรธัชลภัสสิริ
 
 
ที่ สถานศึกษา ชื่อ สกุล
30 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1.เด็กชายภูดิส   เกสรสกุล
2.เด็กชายก้องภพ    แซ่เจี่ย
3.เด็กชายฐณะณัฐ   ตันเจริญ
31 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เด็กชายกิตติศักดิ์   บัณฑิต
32 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1.เด็กชายณัฐชนน   พรนาวิน
33 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เด็กชายฐากูรเกียรติ   อมรประไพพิศ
34 โรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์ 2.เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   เทพอาษา
35 โรงเรียนศรีพฤฒา เด็กชายณัฐดนัย   ไทยทัต
36 โรงเรียนเตรียมดาวร้อย เด็กชายพชร   ภิรมย์เจียว
37 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เด็กหญิงสุพิชญา   ชัยชนาภา
38 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1.เด็กชายศิษฐา   ทหรานนท์
2.เด็กหญิงปภาวรินทร์    ชูรอด
39 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ เด็กหญิงผัลย์ศุภา   เก่งการนา
40 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เด็กหญิงเฌอลินณ์   ทองดี
41 โรงเรียนวัดมะเดื่อ เด็กชายปณวัฒน์    เกิดจั่น
42 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เด็กหญิงภัทรฤทัย   กาญจนะวัชระ
 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2559
เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา   2560
ที่ สถานศึกษา ชื่อ – สกุล
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
(โครงก

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 30 พ.ค. 2560  เวลา 06:48 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 1774 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596