ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้1264คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19017คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994048คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความลงตัวของสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ประสาทวิทยานนทบุรี กับ “ความลงตัวของสื่อการสอนภาษาอังกฤษ” 

     การสอนสาระภาษาอังกฤษในบ้านเรานั้น ทุกท่านคงทราบอยู่บ้างแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการเรียน เด็กก็จะสนใจอยากเรียนเพิ่มขึ้นและจะจดจำสิ่งที่เรียนได้ดี ซึ่งวิธีการนี้ไม่เพียงใช้ได้สำหรับเด็กเท่านั้นแต่กับผู้ใหญ่ก็เกิดผลดีเช่นกันผู้ใหญ่ก็ต้องการความสนุกในการศึกษาการสร้างประสบการณ์เรียนด้วยความสนุกจะทำให้เขากล้าพูดมากขึ้นจากนั้นเข้าก็จะลืมความกลัวที่จะพูดแล้วเริ่มที่จะสนุกกับภาษา

     การเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพมาเป็นเครื่องมือในการสอนจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะสื่อที่ดี ไม่เพียงทำให้นักเรียนสนุกในการเรียนเท่านั้น แต่คุณครูเองก็จะสนุกในการสอน คงไม่ต้องกล่าวถึงการเรียนรู้ว่า เด็กจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากน้อยแค่ไหน
ภาพการเรียนการสอนในบ้านเรา หลายโรงเรียนครูภาษาอังกฤษ ไม่มีเวลาคิดจะสร้างสรรค์สื่อ ก็ใช้ตำราที่มีอยู่สอนไปอย่างนั้น เด็กจะได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือภาพการเรียนการสอนในบ้านเรา
ปัญหาอะไรบ้างที่พบเห็นบ่อย ๆ ในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ
     ขั้นแรก การเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเล็ก ๆ สื่อการสอนต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น เป็นภาพหรือสิ่งของสื่อเหล่านี้ ต้องใช้เวลาและความพยายามในการเตรียมอย่างมากสำหรับการจัดทำเอกสาร การสอนรวบรวมมาจากหลาย ๆ เล่มหลายแหล่งซึ่งขาดความสอดคล้องกันในภาพรวมทำให้ผลสำเร็จในการเรียนการสอนไม่ดี
 
     ข้อสอง การแยกการสอนภาษาอังกฤษเป็นไวยกรณ์ การเขียน การพูด การอ่าน การฟัง ไม่ประสบความสำเร็จ การสอนภาไม่ได้ผล ที่ถูกต้องที่สุดคือ ต้องสอนทุกทักษะผสมผสานกันไป
แก้ปัญหาอย่างไร กับพ่อแม่ที่มักกังวลเรื่องสำเนียงของลูกถ้าใช้คนท้องถิ่นสอนภาษาอังกฤษ
     การเลือกหลักสูตรที่ดีจะต้องมีสื่อแผ่น CD เพลง การออกเสียง ซึ่งพูดโดยเจ้าของภาษาและพูดอย่างถูกต้อง คุณครูเพียงแต่ต้องเรียนการใช้สื่อเหล่านี้ในการสอนจริง ๆ แล้วเด็กเรียนรู้สำเนียงจากสื่อนอกห้องเรียนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ เกมส์ ภาษาอังกฤษมีหลายสำเนียงทั้งแบบอเมริกัน อังกฤษ ออสเตรเลียเฉพาะอังกฤษประเทศเดียวยังมีสำเนียงมากมาย แล้วจะเลียนแบบสำเนียงแบบไหน? ต้องให้ผู้ปกครองเข้าใจว่า... ภาษาคือ “การสื่อสาร” การเรียนการสอนจะพัฒนาและเข้าใจได้ดี ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีวัฒนธรรมเดียวกัน เป็นคนไทยด้วยกันก็สอนภาษาอังกฤษได้ ไม่จำเป็นต้องฝรั่งเสมอไป นี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้ผู้ปกครองเชื่อว่าเป็นความจริง
ผู้บริหารมีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของตน
     ต้องเลือกหลักสูตรที่ดี มีจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนที่ชัดเจนแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไป เด็กต้องได้อะไร แต่ละปีเด็กได้รับการพัฒนาอย่างไร คือสิ่งที่ผู้บริหารต้องอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจและเชื่อว่าทำไมต้องเลือกหลักสูตรนี้ และจำเป็นอย่างยิ่งในการรายงานผลความคืบหน้า อีกทั้งต้องให้ครูมั่นใจในการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ปกครองถ้าทำได้เช่นนี้ การเรียนการสอนจะได้รับการพัฒนาที่ดีอย่างแน่นอน
     เห็นได้ว่าการเลือกหลักสูตรที่ดี มีความสำคัญมากกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนให้ประสบผล หลักสูตรที่ดีจะต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง “สอนอะไร” และ “สอนอย่างไร” ในรูปแบบของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดังนั้นการเรียนรู้ที่ได้ผลหลักสูตรต้องชัดเจนและใช้ง่าย เพราะครูเป็นผู้ปฏิบัติการสอน คู่มือการสอนภาษาอังกฤษที่ดีและเหมาะสม จะต้องสามารถทำให้ครูมีความมั่นใจในการใช้ทำให้ครูได้รับการพัฒนาไปด้วย ครูเก่งขึ้นและมีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem)
    โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีใช้ความลงตัวของสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เห็นการพัฒนาและทำให้ผู้ปกครองเชื่อในสิ่งที่เราทำ ว่าเกิดประสิทธิผลจนถึง ณ จุดนี้ผู้ปกครองไม่เคยถามว่า ลูกฉันต้องเรียนกับฝรั่งตาน้ำข้าว เป็นชาวเอเชียก็ได้ และเมื่อถึง อีกระดับหนึ่งของความสำเร็จที่เราวางไว้ ณ วันนั้นเราไม่จำเป็น ที่จะต้องจ้างครูชาวต่างชาติเลย เด็กก็เก่งได้ โดยครูคนไทยนั้นและสอน แต่ต้องเป็นครูที่มีความถนัด และเป็นมืออาชีพ มั่นใจ และพัฒนาตนเอง ให้เก่งขึ้นและมีศักดิ์ศรีมีความสง่างาม (Dignity) ดีกว่าฝรั่งทั่วไป สอนแบบ แค่พูดได้ ก็เป็นครูได้แล้วหรือ
     ข้อสำคัญเราจะต้องดำเนินงานโดยยึดหลัก ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และจะต้องมีความรู้รอบ รู้จริง รู้ลึก มีคุณธรรม โดยครูต้องจัดการได้ก่อน ดังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางโรงเรียนน้อมรับตามแนวทางพระราชดำริ และจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการจัดกิจกรรมบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนนำมาใช้ในการบริหารการจัดการ

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 22 ก.ย. 2551  เวลา 12:49 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 4426 ครั้ง )
บันทึกโดย : Webmaster

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596