ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์70คน
ผู้ชมวันนี้1170คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18923คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993954คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความพร้อมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ความพร้อมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

จากแนวการจัดการเรียนการสอนโดยนำนวัตกรรม มาจัดการด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะการทำงานโดยการเรียนรู้แบบ Hands On ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เริ่มศึกษาและนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (O-Miles) ในการออกแบบงานของเขา (Junior Engineer) เด็กๆจำเป็นจะต้องนำเอาความรู้มาเชื่อมโยงกันในโลกของความจริง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 จนในขณะนี้จากความท้าทายด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงเกิดสะเต็มศึกษาขึ้น (STEM Education) ที่เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ดังนั้นการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนในการใช้นวัตกรรมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาแม่ และภาษาโลก จะถูกผูกโยงเข้ากับศิลปะและสุนทรียศาสตร์ ที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุข โดยครูจำเป็นต้องลดบทบาทเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้และอำนวยความสะดวก (Facilitator) ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำ การเรียนรู้จะเกิดจากภายในใจและสมอง เป็นการ “จุดไฟ” ในใจนักเรียนให้รักและสนุกกับการเรียนรู้ ทำให้อยากเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต

บทความโดย ผอ.สุจิตรา โตตาบ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ข้อมูลบางส่วนจาก: ศ.วิจารณ์ พานิช “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 01 ต.ค. 2557  เวลา 04:38 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 2670 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596