ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้872คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2170คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504868คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ระหว่างวันที่  25 -  28 มิย. 62  ผู้บริหาร นางสุจิตรา  โตตาบ และนางสาวจิตสุภา  โตตาบ  เข้าเยี่ยม  observe การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   รร.เด็กดีพิทยาคม  อ.เทิง จ.เชียงราย  รร.ลูกรักป่าแดด อ.ป่าแดด รร.ลูกรักเชียงของ อ.เชียงของ รร. อนุบาลหฤทัยวิทยา อ.เชียงคำ รร.อนุบาลบ้านรักเด็ก อ.เวียงแาเป้า  จ.เชียงราย ด้วยหลักสูตร My  First English  Adventure  จากประเทศอิสราเอล  ที่รร.ประสาทวิทยานนทบุรี  เป็นรร.ต้นแบบ และเป็นที่ปรึกษา ในด้านการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู
 วันที่ 15 มิย. 62  ทางโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดอบรม Brush Up หลักสูตรภาษาอังกฤษ MFEA จากประเทศอิสราเอล  โดยทางโรงเรียนเป็นรร.แม่ข่ายการใช้หลักสูตร  โดย Ms. Cielo T. Granada ครูของโรงเรียนเป็นผู้อบรมหลักสูตร  โดยมี  รร.อนุบาลวชิร  จ.พิจิตร   รร.อนุบาลมณียา  รร.อนุบาลดวงใจ  จ.นนทบุรี  รร.โฮลี่แมรี่  จ.อุดรธานี  
เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 3 มิย. 62  คณะครู และบุคลากร  เข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจในการดูแลเด็ก  การใช้เทคนิควิธี  ทั้งการใช้คำพูด  การปฏิบัติ กับเด็กที่มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป  รวมถึงการเข้าถึงเด็กด้วยวิธีเชิงบวก พร้อมกับการจดบันทึก เพือทำ Referral  Report ส่งปรึกษานักจิตวิทยา   ร้อยตำรวจตรีสุพัฒน์  โตตาบ  นักจิตวิทยาคลีนิค ประจำโรงพยาบาลตำรวจ   และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาจิตวิทยา  ให้กับโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่  22 พฤษภาคม  62  ดร.วรวุฒิ  แสงเฟือง  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร อบรม ครูและบุคลากร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ทบทวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สร้างการเปลี่ยนแปลง ในการปฏิรูปการเรียนรู้  ด้วยเทคนิค PLC เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของผู้เรียน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/60 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596