ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์23คน
ผู้ชมวันนี้870คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2168คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504866คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่  27 - 30 สค. 62  นางสาวจิตสุภา  โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada  เยี่ยมครูสอนภาษาอังกฤษและ สังเกตการเรียนการสอน  โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายการพัฒนาครูและการใช้หลักสูตร  My First English Adventure  ในโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก  โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  จ.แพร่  โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา จ.น่าน  โรงเรียนผดุงวิทย์วิทยา  จ.เพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 23 - 26 กค. 62 ทีมผู้บริหารและครูที่ดูแลการใช้นวัตกรรมหลักสูตร My First English Adventure ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอน และแนะนำครูผู้สอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพครูและส่งผลกับผู้เรียน ได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย รร. อนุบาลจิตโรภาส อ. แม่ริม /โรงเรียนอนุบาลวีรยา อ. สันทราย /โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว อ. สันกำแพง  / โรงเรียนอนุบาลพรรณี อ. เมือง / โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา อ . แม่แจ่ม /โรงเรียนอนุบาลวิทยาวัฒน์ อ. จอมทอง / โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร อ. แม่วาง
วันที่ 14 กค. 62  นางสาวบุณยนุช และนางสาวจิตสุภา โตตาบ  ผู้บริหารโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  อบรมการใช้สื่อภาษาจีนของนวัตกรรม My First Chinese Readers  ซึ่งทางโรงเรียนได้นำมาใช้ และทางกลุ่มโรงเรียนอักษรกรุ๊ป  ได้นำไปใช้เพือสอนภาษาจีน ใน โรงเรียนอักษรพัทยา  อักษรเทพประสิทธิ์  อักษรศึกษา  ซึ่งทางโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นผู้ดูแล  อบรมครูใหม่ ให้เข้าใจการใช้นวัตกรรม
วันที่ 8 กค. 62 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา เข้าศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร โดยใช้นวัตกรรม ด้านจิตศึกษา  ด้านภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ และภาษาจีน ทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา  เพื่อนำวิธีการและนวัตกรรมไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งรร.นี้ได้นำนวัตกรรมภาษ่อังกฤษ  ไปใช้แล้วและได้ผลเป็นอย่างดี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/60 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596