ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้1144คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้1144คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1706792คน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ ตาม Concept ของโรงเรียนที่เป็น
 
จุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษาด้าน

“Multiple Intelligence Integration in Innovative Boutique School.”

เอกลักษณ์ โรงเรียนพหุนวัตกรรม (Multi Innovative School)

อัตลักษณ์ นักเรียนพหุพัฒนา (Multi Developing Pupils)

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596