ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้637คน
ผู้ชมเมื่อวาน447คน
ผู้ชมเดือนนี้9714คน
ผู้ชมเดือนก่อน16554คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1134301คน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 21 พค. 62  โรงเรียนจัดกิจกรรม โรงเรียนพ่อ แม่  โดยเชิญ ท่านผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรม พร้อมกับคุณครูประจำชั้น  เพือฟังการบรรยาย การจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้าง ลักษณะนิสัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียน  หรือเรียกว่า  Values Education  ซึ่งทางโรงเรียนได้เชิญ  อ.ทนง  โชติสรยุทธ์  ประธานบริหารบริษัท  SE - ED  และผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา  เป็นผู้ให้การบรรยาย
วันที่ 22 มีค. 62 ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  คณะครูทั้ง 2 ฝ่าย  เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนอารยะ ของโรงเรียนวัดราชบพิธ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จะนำแนวทางมาปรับห้องปฎบัติการด้านคุณธรรม  M & M   Oriented  Centre  ในปีการศึกษา 2562 นี้
วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสุจิตรา โตตาบ ผู้รับใบอุญาต / ผู้อำนวยการ รร. ประสาทวิทยานนทบุรี  พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป และครูฝ่ายวิชาการ. ไปเยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์. ปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อการส่งออก วัดราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ปทุมธานี. กรมวิชาการเกษตร 
     โดยการประสานงานของ อบจ. นนทบุรี  ทางโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดย จัดให้ นักเรียน ครู บุคลากร ได้บริโภคอาหารปลอดสารเคมี  ทั้งการบริโภคผัก. ไข่ไก่ และข้าวที่จะต้องรับประทาน เริ่มเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2562 นี้
นักเรียนกลุ่ม Voice และกลุ่ม Song Writer ที่มีผลงานสร้างนวัตกรรม แต่งเนื้อเพลง และให้ทำนองเพลง เป็นการฝึกทักษะอาชีพ Composer  ไปอัดบันทึกเสียงผลงานที่ สตูดิโอ เพื่อเผยแพร่ผลงานของตน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/87 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596