ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้128คน
ผู้ชมเมื่อวาน1193คน
ผู้ชมเดือนนี้26393คน
ผู้ชมเดือนก่อน62060คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1639663คน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

เมื่อวันที่  19 มิย. 63  ผู้อำนวยการ นางสุจิตรา  โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวกัญญกรณ นุ่มอ่อน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสาวจิตสุภา  โตตาบ  ศีกษาดูงานการทำฟาร์มผักปลอดภัย  สมเกียรติผักอร่อย จังหวัดสระบุรี ตามมาตรฐาน GAP และดูงานการตัดแต่ง คัดแยกผลผลิต โรงคัดแยกตามมาตรฐาน GMP  เป็นมาตรฐานผลผลิตปลอดภัย ตั้งแต่ฟาร์มการเพาะปลูก จนถึง โรงอาหารของโรงเรียน  เพื่อเริ่มต้น การร่วมโครงการ  Q Canteen  โรงอาหารปลอดถัยในโรงเรียน  ให้โรงเรียนเป็นแหล่งปรุงอาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบปลอดภัย  กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  โดยเริ่มต้นโครงการ ณ.วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

วันที่  23 กพ. 63  ผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะครู  ร่วมกันจัดงาน  Year  End  Celebration  2019  ให้กับเด็กนักเรียน  ได้แสดงความสามารถหลากหลายด้าน  ทั้งการเล่นดนตรี  ร้องเพลง การเต้น  การแสดงละครภาษาอังกฤษ  และ ภาษาจีน  
Multi  Intelligent Child is developed  @ PSV  School.   โดยได้รับเกียรติจาก
ดร. ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.
   เป็นประธาน เปิดงาน 
วันที่ 4 ธค. 62  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  จัดกิจกรรมวันกตัญญูกตเวทิตาขึ้น  เนืองในวันพ่อแห่งชาติ  นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป  นำโดยรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาว่าส วัดบางอีอยช้าง  มารับบาตรอาหารคาวหวานและอาหารแห้ง จากคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน เพืรอเป็นการถวายพระราชกุศล แด่   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่  9
   เพือให้นักเรียน  ปกครอง  และครู  ตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  ตลอดจนผู้มีพระคุณ ในชีวิตของตน   พร้อมกับนักเรียน  ดช. ชยพล  อุณหะกะ  อ่านบทเรียงความ  " พ่อหลวงในความทรงจำของฉัน "  ที่ชนะประกวดรางวัลที่ 1 
วันที่ 11 พย. 62  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 12  ถือกันว่าเป็นวันลอยกระทง  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ทำกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบ้านนำมาประกวดที่โรงเรียน  เสร็จกิจกรรมเด็กๆ นำกลับบ้านเพื่อไปลอยกระทงกับครอบครัว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/91 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596