ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้220คน
ผู้ชมเมื่อวาน343คน
ผู้ชมเดือนนี้10040คน
ผู้ชมเดือนก่อน14666คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1105629คน
ฝ่ายวิชาการ
นักเรียนกลุ่ม Voice และกลุ่ม Song Writer ที่มีผลงานสร้างนวัตกรรม แต่งเนื้อเพลง และให้ทำนองเพลง เป็นการฝึกทักษะอาชีพ Composer  ไปอัดบันทึกเสียงผลงานที่ สตูดิโอ เพื่อเผยแพร่ผลงานของตน


โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน และ กิจกรรม Parents Teachersภาคเรียนที่  2 / 2561  ระดับประถมศึกษา

***************************************************************

 

วันที่

 

ชื่อ – สกุลวิทยากร

 

ผู้ปกครองของ

ให้ความรู้กับนักเรียนชั้น

 

เรื่อง

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  

คุณบุญช่วย   ปานปิ่น   

เด็กชายธรรศนุ  ปานปิ่น 

ป.1/1

ทักษะชีวิต  ส่งเสริมพื้นฐานอาชีพสุจริต สามารถนำไปทำเองที่บ้านได้ “เรามาปลูกผักกันนะ” 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  

คุณปรานี   ภิรมย์รักษ์  

เด็กหญิงปรารวี  ภิรมย์รักษ์ 

ป.3/2

ทักษะชีวิต รู้และสามารถนำไปใช้กับตนเองและบุคคลอื่นได้“ปฐมพยาบาลเบื้องต้น..การทำแผล” 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  

คุณบุญจิรา  ฉายานนท์

คุณแคทรียา วงษา  

เด็กหญิงภัทรปภา  ฉายานนท์ 

ป.3/1

ทักษะชีวิต รู้และสามารถป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ “รักษ์สุขภาพ..รอบรู้มลภาวะ..ป้องกันและดูแลสุขภาพ” 

วันพุธที่ 13  กุมภาพันธ์  2562 

คุณกนกวรรณ  แสงคล้าย

เด็กหญิงข้าวหอม  ตั้งสกุล  

ป.2/2

ทักษะชีวิต  ส่งเสริมพื้นฐานอาชีพสุจริต สามารถนำไปทำเองที่บ้านได้ “การทำผ้ามัดย้อม” 

วันพุธที่ 13  กุมภาพันธ์  2562 

คุณนันทวัน  ศรีสุวัฒนาสกุล 

เด็กชายณัฐนนท์ อารยะรัตนกุล 

ป.2/2

ทักษะชีวิต  ส่งเสริมพื้นฐานอาชีพสุจริต สามารถนำไปทำเองที่บ้านได้ “การทำผ้ามัดย้อม” 

วันพุธที่  13  กุมภาพันธ์  2562

 

คุณกรกนก เจริญสุข 

 

เด็กชายศิโรจน์ เจริญสุข

 

ป.4/1

ทักษะชีวิต  ส่งเสริมพื้นฐานอาชีพสุจริต สามารถนำไปทำเองที่บ้านได้ “มาทำกล่องดินสอรอรักกันนะ ” 

วันศุกร์ที่ 15  กุมภาพันธ์  2562

 

คุณอมราวดี  บุญสิน

เด็กหญิงณัฐวดี บุญสิน

ป.5/1-2

ทักษะชีวิต  ส่งเสริมพื้นฐานอาชีพสุจริต สามารถนำไปทำรับประทานเองที่บ้านได้ “เรามาทำขนมปังไส้ทะลักกันนะ” 

 

                                                                         

 

โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน และ กิจกรรม Parents Teachersภาคเรียนที่  2 / 2561  ระดับประถมศึกษา

***************************************************************

 

วันที่

 

ชื่อ – สกุลวิทยากร

 

ผู้ปกครองของ

ให้ความรู้กับนักเรียนชั้น

 

เรื่อง

วันศุกร์ที่ 15  กุมภาพันธ์  2562

 

คุณศศิธร  ธิติกร

 

เด็กชายศิญปกรณ์  พุฒิมานนท์

 

ป.5/1-2

ทักษะชีวิต  ส่งเสริมพื้นฐานอาชีพสุจริต สามารถนำไปทำรับประทานเองที่บ้านได้ “เรามาทำขนมปังไส้ทะลักกันนะ” 

ในวันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2560

คุณชุติกาญจน์   แข่งขัน 

เด็กหญิงปาณิธรา  จงเกษมวงศ์

ป.6/1-2

ทักษะชีวิต รู้และสามารถนำไปใช้ต่อยอดการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือของเล่นวิทยาศาสตร์ได้“สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์” 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์  2562  

คุณกัญญาภัค  บุญสา 

เด็กชายญาณกวี  แก้วกระจ่าง

 

ป.2/1

ทักษะชีวิต  ส่งเสริมพื้นฐานอาชีพสุจริต สามารถนำไปทำเองที่บ้านได้ “มาทำกล่องดินสอรอรักกันนะ ” 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Parents Teachers ระรับชั้นอนุบาลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
-อ.3/2  
-กิจกรรมทำ(ขนมกล้วย, มัน,ฟักทอง) 
-ด.ช. นนทพัทธ์. ปริตตะพงศาชัย 
คุณแมชื่อนางสาวศศิวิมล  รุกขพันธุ์ 
วันศุกร์ที่18มกราคม2562

-อ.3/1 
ผู้ปกครองของด.ญ.ณิชานันท์  ทิพย์เทพ ชื่อนางสาวอรอุมา  โรยสุวรรณ
-ชื่อกิจกรรม. ทำ(ไข่ไดโนเสาร์)  
-วันที่ 23 มกราคม 2562

-อ.2/1-2/2
-กิจกรรม(การทำเฉาก๊วย)
-ผู้ปกครองของด.ช.ภูริ   เกตุสวัสดิ์  
ชื่อนายสุธีร์  เกตุสวัสดิ์
-วันที่ 8มกราคม2562

อ.1/1
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ทำขนม วอฟเฟิล
ผู้ปกครองของ ด.ช. ชาร์ลี สุขสุเมฆ
ชื่อผู้ปกครอง นายสมพงษ์ สุขสุเมฆ

 อ.1/2
-วุ้นน้ำหวาน 
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อผู้ปกครอง น.ส.ณัฐชนัญ ศิโรรัตน์สกุล
ผู้ปกครองของ ด.ญ.ชวันรัตน์  ว่องสิริมาศ (น้องเจิน)

อ.1/3
-ประดิษฐ์โมบายแสนสวย
-ชื่อ นางสาวพัชรี กล่ำเอม
ผู้ปกครองของเด็กหญิง มนัสวี วรนัฐสุนทร น้องมิว
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกันจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคลองสวยน้ำใส Green & Clean ปีที่ 3 จัดโดย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เมือวันที่ 16 - 17 กพ. 62 ณ. เวสเกตต์ฮอลล์  เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตต์ บางใหญ่ จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/104 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596