ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้1534คน
ผู้ชมเมื่อวาน1444คน
ผู้ชมเดือนนี้2978คน
ผู้ชมเดือนก่อน48512คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1554188คน
ฝ่ายวิชาการ

โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน และ

กิจกรรม Parents Teachersภาคเรียนที่ 2 / 256ระดับปฐมวัย

.1/1 งานประดิษฐ์  กำไลข้อมือ  โดย นางณสุดา  รักวาทิน ผู้ปกครองของ เด็กหญิงณธิดา รักวาทิน

.1/2 หนูน้อยรักการออม โดย นางเสาวคนธ์ วิเศษสิงห์ ผู้ปกครองของ ด.ช.เขมรัช วิเศษสิงห์

.1/3 ประดิษฐ์ไก่กระต๊าก โดย  น.ส.พัดสนีย์  กิ่งทอง ผู้ปกครองของ ด.ช.พัฒนศักดิ์ แดงเถิน

อ.1/4 งานประดิษฐ์ หน้ากากแฟนตาซี โดย นางเลณุการ  สุขศรีนวน ผู้ปกครองของ ด.ญ.ลัลน์ปานตา สมสังข์

อ.2/1 กิจกรรมทำขนม"ฟองดูว์" โดย   นางสาวพัชนิดา รายยวา ผู้ปกครองของ ด.ญ. อันนา  รายยวา

อ.2/2 งานประดิษฐ์ หน้ากากแฟนตาซี โดย คุณวิลาวัณย์ แย้มทรัพย์ ผู้ปกครองของ ด.ญ.นภสร อ้นจีน

อ.2/3 ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ “หนอนน้อยน่ารัก” โดย นางสาวกชกร เพิ่มผล ผู้ปกครองของ ด.ญ. ณชัญญณัฐฏ์ วงษ์เกตุ

อ.3/1 ขนมปังแซนด์วิช  โดย นางสาววิลาวัลย์ ด่านประสิทธิ์ ผู้ปกครองของ ด.ญ. ญาณิดา ติรรัตน์เมธากุล

อ.3/2 "ประดิษฐ์ถ้วยอเนกประสงค์" โดย นายกิตติพงษ์ แฝงศรีคำ ผู้ปกครองของ ด.ญ. ปันดา. แฝงศรีคำ

อ.3/3  ขนมแพนเค้ก โดย นางจุฑาพร  ยังอุ่น  ผู้ปกครองของ ด.ช. บุณยวัฒน์ ยังอุ่น

กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ณ. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
วันพุธที่5กุมภาพันธ์ 2563
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
  กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมฐานที่1   การปลูกต้นไม้
กิจกรรมฐานที่2   ผักชุบแป้งทอด
กิจกรรมฐานที่3   การให้นมแพะ
กิจกรรมฐานที่4   การให้อาหารปลา
กิจกรรมฐานที่5   การสาธิตการปลูกข้าว

โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน และ กิจกรรม Parents Teachersภาคเรียนที่ 2 / 2562 ระดับประถมศึกษา

***************************************************************

วันที่

ชื่อ – สกุลวิทยากร

ผู้ปกครองของ

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น

เรื่อง

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

ติดตามผลจากภาคเรียนที่ 1

คุณจันทิมา สีแตงสุก และทีมงาน “ป้าอ้อมชวนซน”

เด็กหญิงณัฐณิชา สีแตงสุก

ป. 6/1 – 6/2

เรื่อง “Teenage Grand A ผ่านกิจกรรมผู้นำสี่ทิศ”

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

คุณกฤตย์ สังวรกาญจน์

คุณเสาวนีย์ สังวรกาญจน์

คุณฐิติศักดิ์ รื่นฤทธิ์

คุณณธายุ รัตนเสวี

เด็กหญิงพิชญธิดา สังวรกาญจน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2

เรื่อง “เรียนรู้สนุกกับ Robot แขนกล”

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

คุณมนชยา ชานสำราญ

เด็กหญิงญานิศา กุ้งรัมย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

เรื่อง “เรามาทำคัพเค้กแสนอร่อยกัน”

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

คุณหทัยชนก รุจิเทศ

เด็กหญิงวัลชนก รุจิเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

เรื่อง “เรามาสบู่หอมกัน”

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

คุณสุชิรา ธีรแก้ว

เด็กหญิงปราณวรา วิญญา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

เรื่อง “สีสันของลูกปัด”

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

คุณถนัดฐา สายนาค

เด็กชายตรัยคุณ สายนาค

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

เรื่อง “เราจะอยู่อย่างไรให้รอดถึงศตวรรษที่ 22”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสุพัตร์ แหสมุทรวณิชย์

คุณสุพา แหสมุทร

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แสงเงิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

เรื่อง “การทำพิมเสน”

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

คุณปรีดาพัชร์ วิโรจนานุรักษ์

คุณธิดาทิตย์ จันทะวงษ์

คุณธิดาทิตย์ จันทะวงษ์

คุณบุณฑริกา งามแสงเนตร์

เด็กชายฐิติพันธ์ วิโรจนานุรักษ์

เด็กหญิงพรปวีณ์ ภูตะคาม

เด็กหญิงฑิมพิกา จงเกษมวงศ์

เด็กชายธนกร งามแสงเนตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

เรื่อง “การทำถุงผ้าลดโลกร้อน”

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมฤดี รุ่งกรุด

เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

เรื่อง “สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด”

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

คุณเจกิตาน์ แสงใสแก้ว

เด็กหญิงจิณัฐตา สุขแสน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

เรื่อง “การทำกล่องดินสอจากไม้ไอติม

กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2    ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี           

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 กิจกรรมประกอบด้วย  สุพรรณสัญจรย้อนอดีตวิถีไทย (One Day)
     กิจกรรมฐานที่ 1 ค.ควายน่ารัก ฐานนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ควายทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็น การค้นพบ การนำมาใช้งาน การเลี้ยงดู ตลอดจนวิธีการบังคับ การนำมาใช้งาน เป็นต้น

     กิจกรรมฐานที่ 2 คือ ฐานหมู่บ้านชาวนา ให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องบ้านชาวนาทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ บ้านหลังแรก จนถึงหลังสุดท้าย บ้านแต่ละหลังใช้วัสดุอะไรบ้าง มีวิธีการสร้างอย่างไรบ้าง และองค์ประกอบรอบๆ บ้านมีอะไรบ้าง
     กิจกรรมฐานที่ 3 คือ ฐานวัฏจักรข้าวและการดำนา ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ระดับต่างๆ ของข้าวว่าแต่ละช่วงอายุของข้าว วิธีการดำนา วิธีการเตรียมดิน การหว่านข้าว การดำนา เป็นต้น
     กิจกรรมฐานที่ 4 คือ ฐานจากท้องนาสู่ลานข้าว เมื่อชาวนาได้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะทำการนวดข้าว โดยใช้แรงงานจากควาย เมื่อนวดเสร็จแล้วก็จะนำไปสีข้าวซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะได้ข้าวสารออกมารับประทานกันแล้ว
      กิจกรรมฐานที่ 5 คือ ฐานการแปรรูปข้าว นอกจากข้าวที่รับประทานเป็นข้าวสวยอย่างเดียวแล้ว เราสามารถเป็นอะไรได้บ้างอย่าง เช่น ขนมครก ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมชั้น ขนมเปียกปูน ขั้นตอนของการโม่แป้ง การทำขนมครก
                

 


กำลังแสดงหน้าที่ 1/111 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596