ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้1222คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18975คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994006คน
การบริหารและจัดการ
        โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี กระจายอำนาจการบริหารงานให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมคิดตัดสินใจ และปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

การบริหารของโรงเรียน

    
เป็นการกระจายอำนาจ  จัดนวัตกรรมและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  ทันสมัย  สอดคล้อง กับผู้เรียน  การพัฒนาประเทศ โดยยึดพื้นฐานการพัฒนาพหุปัญญา  (Multiple  Intelligences)  และการพัฒนาศักยภาพทางสมอง  (Brain - based  Learning)  ที่มีรูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย  (Learning  Styles)  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งดำรงความเป็นไทย  วัฒนธรรมของชาติรวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากความร่วมมือขององค์กร  ชุมชน  หน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน
 

คณะบริหาร


ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

นางสุจิตรา โตตาบ

อบ. (อักษรศาสตร์บัณฑิต)

Cert. in English asa foreignLanguage, king’s College.


ผู้จัดการ

นางสาวบุณยนุช   โตตาบ

ศบ. (เศรษฐศาสตร์บัณฑิต)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ที่ปรึกษาวิชาการ


นางอนงค์โตตาบคบ. (ครุศาสตร์บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Cert. in the advancedContemporaryEnglishCourse For

OverseasTeachersofEnglishasforeignLanguage (Sydney,Australia)

ดร.วิสิฏฐ์  วงศ์สุทธิธรรม

ปริญญาตรี : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ปริญญาโท : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าลาดกระบัง (เกรดวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม)
ปริญญาเอก : วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง


ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวจิตสุภา โตตาบ 
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: MEd Teaching English to Speakers of other Languages
สถาบัน: University of Exeterฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ 
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)

 สถาบัน : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

นายรณชัย ถมยาปริวัฒน์ (ครูอ๊อด คีรีบูน)

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา


นางสาวปรียา เภาหิงค์

วท.บ.(วิทยาศาสตรบัณฑิต)สาขาจิตวิทยา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

นางสาวสุลินดา สุทธิสาร

ปริญญาตรี : ครุสาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

นางนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บันฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม


ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวกัญญากรณ นุ่มอ่อน

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษา

 

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596