ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้1281คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19034คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994065คน
เกียรติประวัติ
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับโล่รางวัลจากการ คัดเลือก ยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็น สถานศึกษาต้นแบบดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ และให้การส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๖๔ จาก หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจประดับยนต์ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี 
ได้รับเกียรติบัตร จาก HELEX ( Hall of English Language Examinations ) ซึ่งเป็น Authorised Exam Centre ของ Cambridge Assessment English 
  ว่า โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่น่าพึงพอใจ ของปีการศึกษา 2563 ในจังหวัดนนทบุรี 
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้ Coding ห้องเรียนแห่งนวัตกรรม ( Innovative Design Classroom ) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
   โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
   ให้เป็น โรงเรียนนำร่องโรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
    ในโครงการ โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน " Q Canteen "
    ณ.วันที่  9 ตุลาคม 2563
การเข้าร่วมแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต
Robot for Smart Energy Project Competition 2019 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง WESTGATE HALL @ Central Plaza Westgate โดยเด็ก ๆ ได้รับถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศ (Champion)
ระดับประถมศึกษา จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
การเข้าร่วมแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต
Robot for Smart Energy Project Competition 2019 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง WESTGATE HALL @ Central Plaza Westgate โดยเด็ก ๆ ได้รับถ้วยประทานรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ระดับประถมศึกษา จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบรางวัลเชืดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ได้รับรางวัล Innovation in Design and Explanation of Junction ระดับ Elementary School Division  จากการแข่งขัน Thailand Green Mech  Contest 2017 ณ.แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
ได้รับรางวัล Innovation in Design and Explanation of Junction ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากการแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2017 ณ. แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ศีลห้ากฏสากล รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 12 - 13 กพ . 2560 ที่วัดบางกร่าง และนักเรียนตัวแทนรร.ประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับถ้วยรางวัลขวัญใจมหาชน
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับมอบโล้เกียรติคุณ สถานศึกษาเอกชนนนทบุรีจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น(ประถมศึกษา)
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับมอบโล้เกียรติคุณ สถานศึกษาเอกชนนนทบุรีจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น(ก่อนประถมศึกษา)
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับก่อนประถมศึกษา จากการนำเสนอผลงานในบูธด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใสถวายในหลวง เมื่อวันที่ 21 มค. 60 ณ เวสต์เกตต์ฮอลล์  
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 มอบเกียรติบัตรให้เพื่อแสดงว่าโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อการขยายผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเชียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 โรงเรียน ประสาทวิทยานนทบุรี ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (o-net) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ลำดับที่ 3 
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อแสดงว่าโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นโรงเรียนดี มีมาตรฐาน นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อปี 2559 ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ SM  ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบเป็นลำดับที่ 1 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 เมษายน 2559
วันที่ 7 พค. 59 นักเรียนระดับ ป. 3 - ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Green MECH Contest 2016 Challenge Creativity เป็นการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม ณ. ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ได้รับรางวัล The Best Team Work เงินรางวัล 3,000 บาท และของที่ระลืก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนทบุรี มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี (อนุบาล)  สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น เนื่องในงาน"สิ่งแวดล้อมศึกษา" ตามโตรงการคลองสวย น้ำใส ถวายในหลวง ปีการศึกษา 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนทบุรี มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี (ประถมศึกษา)  สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น เนื่องในงาน"สิ่งแวดล้อมศึกษา" ตามโตรงการคลองสวย น้ำใส ถวายในหลวง ปีการศึกษา 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนทบุรี มอบถ้วยเกียรติคุณ ให้กับโรงเรียน รางวัลชนะเลิศระดับก่อนประถมศึกษา สถานศึกษานำเสนอการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น เนื่องในงาน"สิ่งแวดล้อมศึกษา" ตามโตรงการคลองสวย น้ำใส ถวายในหลวง ปีการศึกษา 2558
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าสามารถคงมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. อยู่ในระดับ ดีมาก ทั้ง 3 รอบ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับโล่ ประกาศว่า เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล ระหว่างปี 2558 - 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศืกษาเอกชน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O- NET ) ปีการศืกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า ร่วมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีเกษตรนนท์  สถานีสวัสดิการสมานฉันท์ เทิดไท้ ราชินี ประจำปี ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสุจิตรา  โตตาบ คณะกรรมการจัดกิจกรรมโรงเรียนสีเขียว เนื่องในงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี ปีการศึกษา 2556" ให้ไว้ ณ วันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2557
Honda Super idea contest 2013 "ปลุกพลังคิดส์ พิชิตพลังฝัน" บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ส่งเสริมให้เยาวชนมุ่งมั่นในพลังฝัน สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต โครงการ  Honda Super idea contest 2013 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เป็น โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    สยามบรมราชกุมารี   รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2555-2557
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการพลังงานขยะในสถานศึกษา ( ปีที่ 2 ) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในวันที่ 11 กันยายน 2556
วุฒิสภา มอบประกาศเกียรติคุณให้โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เนื่องจากเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้่วิทยาศาสตร์แนวใหม่เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและทักษะการทำงาน ให้ ณ วันที่ 2 กันยายน 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบโล่เกียรติยศ ให้แก่โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี   ระดับทอง ประเภทประถมศึกษา ในการประกวดโครงงาน บ่มเพาะปัญญาภายใน การจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด Best Practice ประจำปีการศึกษา 2555 ให้ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบโล่เกียรติยศ ให้แก่โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  รางวัลที่ 3 ระดับทอง ประเภทปฐมวัย ในการประกวดโครงงาน ภาษาสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด Best Practice ประจำปีการศึกษา 2555 ให้ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2556

 

 

·         โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี จากการจัดสภาพแวดล้อม ได้ร่มรื่นมีความปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้

·        โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2546

·        โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยพระราชทานจากเขตตรวจราชการที่ 1ขนาดใหญ่ ประจำ ปีการศึกษา 2546

·        โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปีการศึกษา 2547

·        โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 จาก ส.ม.ศ. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกมาตรฐาน

·        โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปี 2549

·        สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2549 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

·        ตรวจประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนดีเด่นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2550

·        โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโรงอาหารดีเด่นปี 2550

·        โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด ส่งเสริมสุขภาพระดับทองดีเด่น ปี 2550

·        โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโรงเรียนโครงการเด็กไทยทำได้ ปี2550

·        ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เป็นโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน

·        ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีมากทุกด้านของสำนักงานเตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

·        ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการจัดหน่วยการเรียนรู้สอดแทรกปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

·        เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่นำนวัตกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษจากอิสราเอลแนวใหม่มาใช้ตามทฤษฏี Balanced Literacy

·        ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ชมเชยระดับจังหวัดปีการศึกษา 2550

·        ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวด โรงอาหารดีเด่นระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดนนทบุรี สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2550

·        โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบดีเด่น  จากสังนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  1

·        โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2550

·        โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  2551                 เขตสาธารณสุข  ศูนย์อนามัยที่  1 กระทรวงสาธารณาสุข

·         โรงเรียนได้รับรางวัลโล่ชนะเลิศการประกวด "โรงเรียนเอกชนดีเด่น"ของ สพท. นนทบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2551

·        สภาวัฒนธรรมไทยแห่งราชอาณาจักร   ร่วมกับสถาบันการพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร  คัดเลือกให้โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นโรงเรียนแกนนำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  (ศิลปะมวยไทย)  เข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม  (เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือก)

·        โล่ผ่านการนำเสนอผลงานดีเด่น  (Best Practice)  ระดับดีเยี่ยม  ประจำปีการศึกษา  2552 

เรื่องโครงการรักษ์สุขภาพ  :  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  1   วันที่  23  กรกฎาคม  2552

·       โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี
    
     ให้เป็นโรงเรียนห้องเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการของ
     
     คณะ กรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2554

 -   ชนะเลิศการจัดซุ้มเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

     ๘๔   พรรษา    ระดับดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
 
     ปีการศึกษา 2554
 

 

·        โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ จากการประเมินเป็นโรงเรียนเอกชนในโครงการสถานศึกษา 3D ระดับดีเด่น
         วันที่ 29 กรกฎาคม 2554  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับ
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1
 
·        โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในงาน
     มหกรรมวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 จากจังหวัดนนทบุรีและ
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน นนทบุรี
 
·        โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศการจัดซุ้มเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ระดับดีเด่น วันที่ 23 กันยายน 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

 

     ˜  สถาบันพลังจิตตานุภาพ มอบโล่เป็นเกียรติและขอบคุณโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นผู้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติสมาธิโครงการธรรมะ  ทำมะ วิทิสาสมาธิ ในวาะฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

      โดย พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

       สนับสนุน โครงการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 
 ˜ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    สยามบรมราชกุมารี   รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2555-2557
 
˜ โรงเรียนได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเต็กไทยมีโภชนาสมวัยเป็นโรงเรียนโภชนาการสมวัยระดับดี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
˜ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับโล่เกียรติยศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 เรื่องการประเมินเป็นโรงเรียน Best Practice การเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิด ระดับทอง ในระดับอนุบาล  และระดับประถมศึกษา ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕


       ˜    ได้รับการรับรองมาตรฐาน การศึกษา จาก สมศ. รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ -              ๒๕๕๘ ระดับดีมาก

         ˜  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับโล่ สถานศึกษาจัดกิจกรรมอาเซียนดีเด่น เนื่องในงาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี ปีการศึกษา 2555 จาก จังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี

       ˜      โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONet) ปีการศึกษา 2554ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่า ร้อยละ 50

สภาวัฒนธรรมไทยแห่งราชอาณาจักร   ร่วมกับสถาบันการพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร  คัดเลือกให้โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นโรงเรียนแกนนำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  (ศิลปะมวยไทย)  เข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม  (เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือก)
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596