ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้1251คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19004คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994035คน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
 
(School  Vision)
 
ภายในปี 2563 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นผู้นำด้านการใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน

 รู้คิด รู้ชีวิต รู้ธรรม พร้อมเป็นพลโลกของศตวรรษที่ 21 

อย่างมีความสุข "
 

      

 
             ขงจื้อได้กล่าวไว้เมื่อ ๒,๕00 ปีผ่านมาแล้ว
 
                  “เรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุด จากอดีตของเราเสียใหม่
 
๑.จงผสมผสานส่วนที่ดีที่สุดของสิ่งใหม่เข้ากับส่วนที่ดีที่สุดของสิ่ง
 
เก่า
 
๒.จงเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ( Hands on )
 
๓.จงใช้โลกเป็นห้องเรียน
 
๔.จงใช้ดนตรี และบทกวีเพื่อการเรียนรู้และการเรียนการสอน
 
๕.จงผสมผสานวิชาการกับความเป็นจริงทางกายภาพ
 
๖.จงเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเท่านั้น
 
 ( Infinity Learning )
 
๗.จงจัดให้มีวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ( Learning Styles )
 
๘.จงสร้างคุณค่าและพฤติกรรมที่ดี ( Attributes )
 
๙.จงให้โอกาสที่เท่าเทียมแก่ทุกคน
 
( Everyone is able to learn )
 

 

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล

 

การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) และคลังความรู้ ( Knowledge Assets )

 

KM  - กิจกรรมตามแนวทางพหุปัญญา ( MI )  +  วิธีการทางสมอง ( BBL ) + การใช้คำถามเพื่อพัฒนาปัญญา

 

KA   - นวัตกรรมด้านภาษาแบบสมดุล ( Balanced Literacy )

 

            -  นวัตกรรมด้านสุนทรียภาพทางดนตรี ( Genius Music )

 

            -  นวัตกรรมด้านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการงานเทคโนโลยี ( Creative and   Innovative  Thinking )

 

-  นวัตกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์  ( Maths World System )

 

 

คำขวัญของโรงเรียน  (School Motto)

 Multi Intelligent Child is developed here.

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596