ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้1263คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้1263คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1706911คน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
 
(School  Vision)
 
ภายในปี 2563 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นผู้นำด้านการใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน

 รู้คิด รู้ชีวิต รู้ธรรม พร้อมเป็นพลโลกของศตวรรษที่ 21 

อย่างมีความสุข "
 

      

 
             ขงจื้อได้กล่าวไว้เมื่อ ๒,๕00 ปีผ่านมาแล้ว
 
                  “เรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุด จากอดีตของเราเสียใหม่
 
๑.จงผสมผสานส่วนที่ดีที่สุดของสิ่งใหม่เข้ากับส่วนที่ดีที่สุดของสิ่ง
 
เก่า
 
๒.จงเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ( Hands on )
 
๓.จงใช้โลกเป็นห้องเรียน
 
๔.จงใช้ดนตรี และบทกวีเพื่อการเรียนรู้และการเรียนการสอน
 
๕.จงผสมผสานวิชาการกับความเป็นจริงทางกายภาพ
 
๖.จงเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเท่านั้น
 
 ( Infinity Learning )
 
๗.จงจัดให้มีวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ( Learning Styles )
 
๘.จงสร้างคุณค่าและพฤติกรรมที่ดี ( Attributes )
 
๙.จงให้โอกาสที่เท่าเทียมแก่ทุกคน
 
( Everyone is able to learn )
 

 

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล

 

การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) และคลังความรู้ ( Knowledge Assets )

 

KM  - กิจกรรมตามแนวทางพหุปัญญา ( MI )  +  วิธีการทางสมอง ( BBL ) + การใช้คำถามเพื่อพัฒนาปัญญา

 

KA   - นวัตกรรมด้านภาษาแบบสมดุล ( Balanced Literacy )

 

            -  นวัตกรรมด้านสุนทรียภาพทางดนตรี ( Genius Music )

 

            -  นวัตกรรมด้านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการงานเทคโนโลยี ( Creative and   Innovative  Thinking )

 

-  นวัตกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์  ( Maths World System )

 

 

คำขวัญของโรงเรียน  (School Motto)

 Multi Intelligent Child is developed here.

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596