ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้1256คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้1256คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1706904คน
มาตรฐานด้านคุณธรรม


ทำไมต้องเป็นโรงเรียนคุณธรรม ?

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี   มุ่งเน้นเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม เพื่อ สร้างคนดีให้บ้านเมืองโดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า

“ ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

บนพื้นฐานหลัก ๓ ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานให้ไว้ดังนี้  

 1. ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู    

 2. ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า  

 3. ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี

          

        โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม กับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธาน และเป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนแรกที่นำร่องโครงการนี้ โดยนำคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนมาวิเคราะห์เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญูรู้อาสา


* ปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จก็คือ ต้องทำทั้งโรงเรียนและทุกคนต้องทำ*

ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ปี2561

โรงเรียนดำเนินการกำหนดจัดทำตารางคุณธรรมโดยนำคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกมาจัดทำเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ ดังนี้

คุณธรรมอัตลักษณ์

คุณธรรมเป้าหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

ผู้บริหาร

ครู

นักเรียน

มีวินัย

แต่งกายถูกระเบียบเหมาะสมกับกาลเทศะ

แต่งกายถูกระเบียบเหมาะสมกับกาลเทศะ

แต่งกายตามกฎระเบียบของโรงเรียน

 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ไม่เบียดเบียนเวลาทำงาน

ทำความเคารพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ

 

 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

รุ่นพี่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้อง

 

 

จัดเก็บของในห้อง/โต๊ะทำงานเข้าที่เป็นระเบียบ

ทำงาน/ส่งงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

เก็บของเข้าที่เป็นระเบียบเมื่อใช้แล้ว

เดินขึ้นลงบันไดได้เป็นระเบียบ

ส่งงานได้ตรงเวลาที่กำหนด

ใฝ่เรียนรู้

อบรม/ศึกษาดูงานและสืบค้นความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เข้าอบรม /ศึกษาดูงานและสืบค้นความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

 

มีนิสัยรักการอ่าน

ตั้งใจเรียน

 

 

 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ลดการคุยเพิ่มการเรียนรู้

กตัญญูเป็นนิจ

เคารพผู้มีส่วนก่อตั้งโรงเรียน/ ผู้มีพระคุณ /

เคารพผู้มีส่วนก่อตั้งโรงเรียน/ ผู้มีพระคุณ

เคารพพ่อแม่ครูและผู้มีพระคุณ

 

เป็นแบบอย่างในการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

เป็นแบบอย่างในการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ช่วยเหลืองานของพ่อ แม่ ครูและผู้ปกครอง

 

ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ประหยัดเก็บออม

มีจิตอาสา

ช่วยเหลืองานของสังคมและชุมชน

ช่วยเหลืองานของโรงเรียน สังคมและชุมชน

ช่วยเหลืองานของห้องเรียน ครู โรงเรียนและชุมชน

 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

เป็นแบบอย่างในการทำประโยชน์ส่วนรวม

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ช่วยรักษาความสะอาดทิ้งขยะลงถัง

 

ส่งเสริมครู/นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เข้าร่วม / นำนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ดูแลเขตบริการ/ บริเวณโดยรอบของโรงเรียนแม้ว่าจะไม่ได้รับมอบหมายโดยตรง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596