ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้1249คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19002คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994033คน
มาตรฐานด้านคุณธรรม


ทำไมต้องเป็นโรงเรียนคุณธรรม ?

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี   มุ่งเน้นเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม เพื่อ สร้างคนดีให้บ้านเมืองโดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า

“ ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

บนพื้นฐานหลัก ๓ ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานให้ไว้ดังนี้  

 1. ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู    

 2. ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า  

 3. ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี

          

        โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม กับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธาน และเป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนแรกที่นำร่องโครงการนี้ โดยนำคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนมาวิเคราะห์เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญูรู้อาสา


* ปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จก็คือ ต้องทำทั้งโรงเรียนและทุกคนต้องทำ*

ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ปี2561

โรงเรียนดำเนินการกำหนดจัดทำตารางคุณธรรมโดยนำคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกมาจัดทำเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ ดังนี้

คุณธรรมอัตลักษณ์

คุณธรรมเป้าหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

ผู้บริหาร

ครู

นักเรียน

มีวินัย

แต่งกายถูกระเบียบเหมาะสมกับกาลเทศะ

แต่งกายถูกระเบียบเหมาะสมกับกาลเทศะ

แต่งกายตามกฎระเบียบของโรงเรียน

 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ไม่เบียดเบียนเวลาทำงาน

ทำความเคารพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ

 

 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

รุ่นพี่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้อง

 

 

จัดเก็บของในห้อง/โต๊ะทำงานเข้าที่เป็นระเบียบ

ทำงาน/ส่งงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

เก็บของเข้าที่เป็นระเบียบเมื่อใช้แล้ว

เดินขึ้นลงบันไดได้เป็นระเบียบ

ส่งงานได้ตรงเวลาที่กำหนด

ใฝ่เรียนรู้

อบรม/ศึกษาดูงานและสืบค้นความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เข้าอบรม /ศึกษาดูงานและสืบค้นความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

 

มีนิสัยรักการอ่าน

ตั้งใจเรียน

 

 

 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ลดการคุยเพิ่มการเรียนรู้

กตัญญูเป็นนิจ

เคารพผู้มีส่วนก่อตั้งโรงเรียน/ ผู้มีพระคุณ /

เคารพผู้มีส่วนก่อตั้งโรงเรียน/ ผู้มีพระคุณ

เคารพพ่อแม่ครูและผู้มีพระคุณ

 

เป็นแบบอย่างในการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

เป็นแบบอย่างในการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ช่วยเหลืองานของพ่อ แม่ ครูและผู้ปกครอง

 

ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ประหยัดเก็บออม

มีจิตอาสา

ช่วยเหลืองานของสังคมและชุมชน

ช่วยเหลืองานของโรงเรียน สังคมและชุมชน

ช่วยเหลืองานของห้องเรียน ครู โรงเรียนและชุมชน

 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

เป็นแบบอย่างในการทำประโยชน์ส่วนรวม

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ช่วยรักษาความสะอาดทิ้งขยะลงถัง

 

ส่งเสริมครู/นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เข้าร่วม / นำนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ดูแลเขตบริการ/ บริเวณโดยรอบของโรงเรียนแม้ว่าจะไม่ได้รับมอบหมายโดยตรง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596