ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้1288คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19041คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994072คน
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ด้านบริหารงบประมาณ

            1.  มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป ( 80%)

            2.  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นระบบ ครบถ้วนโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  มีผลการประเมินผลการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป ( 80%)

              3. ได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สามารถเกื้อกูลทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนอื่นมีสถานศึกษามาศึกษาดูงานและการให้บริการทางการศึกษาปีละไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

4. มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่รู้จักในบทบาทศูนย์การอบรมพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้พหุนวัตกรรมทางการศึกษา (Multiple Intelligence Integration in Innovative Boutique School.) ของต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา ต้นสังกัด ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป  ( 80%)


มาตรฐานด้านบริหารบุคลากร

      1. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนมากกว่าร้อยละ 80

      2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป (80%)

         3. ครูสามารถเอาใจใส่ดูแล และให้ความช่วยเหลือเด็กในระดับดีไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป(80%)


มาตรฐานด้านบริหารวิชาการปฐมวัย

            1. ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนทุกระดับมีผลการประเมินในระดับดี(ร้อยละ80)ขึ้นไป

            2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัยในระดับดี(ร้อยละ80)ขึ้นไป

            3.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในขั้นสูงต่อไปในระดับดี(ร้อยละ80)ขึ้นไป

มาตรฐานด้านบริหารวิชาการประถมศึกษา

                1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีค่าเฉลี่ยผลการสอนระดับชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ50ตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง( พ.ศ. 2552-2559)

               2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                 3.ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการศึกษาและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการศึกษาและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป  ( 80%)

           4. หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวพหุพัฒนามีประสิทธิภาพมีผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนมากกว่าร้อยละ 80

 


มาตรฐานด้านบริหารทั่วไป

           1.ผู้เรียนมีคุณธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบอบวิถีชีวิตที่ดีงาม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป (80%)

             2.ผู้เรียนมีเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสุขนิสัยที่ดี ไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป (80%)

           3.ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและมีส่วนร่วมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป ( 80%)

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596