ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้654คน
ผู้ชมเมื่อวาน447คน
ผู้ชมเดือนนี้9731คน
ผู้ชมเดือนก่อน16554คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1134318คน
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ด้านบริหารงบประมาณ

1. มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป ( 80%)

2. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นระบบ ครบถ้วนโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีผลการประเมินผลการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป ( 80%)

3. ได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สามารถเกื้อกูลทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนอื่นมีสถานศึกษามาศึกษาดูงานและการให้บริการทางการศึกษาปีละไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

4. มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่รู้จักในบทบาทศูนย์การอบรมพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้

พหุนวัตกรรมทางการศึกษา (Multiple Intelligence Integration in Innovative Boutique School.) ของต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา ต้นสังกัด ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ( 80%)

มาตรฐานด้านบริหารบุคลากร

1. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนมากกว่าร้อยละ 80

2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป (80%)

3. ครูสามารถเอาใจใส่ดูแล และให้ความช่วยเหลือเด็กในระดับดีไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป(80%)

มาตรฐานด้านบริหารวิชาการปฐมวัย

1. ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนทุกระดับมีผลการประเมินในระดับดี(ร้อยละ80)ขึ้นไป

2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัยในระดับดี(ร้อยละ80)ขึ้นไป

3.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในขั้นสูงต่อไปในระดับดี(ร้อยละ80)ขึ้นไป

มาตรฐานด้านบริหารวิชาการประถมศึกษา

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีค่าเฉลี่ยผลการสอนระดับชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ50ตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการศึกษาและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการศึกษาและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป ( 80%)

4. หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวพหุพัฒนามีประสิทธิภาพมีผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนมากกว่าร้อยละ 80

มาตรฐานด้านบริหารทั่วไป

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบอบวิถีชีวิตที่ดีงาม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป (80%)

2.ผู้เรียนมีเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสุขนิสัยที่ดี ไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป (80%)

3.ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและมีส่วนร่วมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป ( 80%)

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596