ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้1350คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้1350คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1706998คน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
        ปรัชญาและความหมายของโรงเรียน (School Philosophy and School Motto )

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี มีความหมายว่า เป็นสถานที่ให้ความรู้ที่นนทบุรี โรงเรียนได้กำหนดปรัชญาของโรงเรียน
เพื่อใช้แนวทางให้บุคลากรในโรงเรียนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติดังนี้


ความหมายของปรัชญา (School Philosophy)

รู้หน้าที่ หมายถึง รู้เวลาเรียนหรือเล่น รู้กฎเกณฑ์ รู้จักปรับตัว

เรียนดีเด่น หมายถึง เอาใจใส่ใฝ่เรียนรู้ เสริมกิจกรรมชูเชิดเกิดทักษะ

เน้นสามัคคี หมายถึง รวมพลังเราเขารักสมัครสมานสราญใจโลกสดใสด้วยรักสามัคคี

มีคุณธรรม หมายถึง สร้่างความดี มีวินัย ใช้หลักธรรม นำชีวิต
                
 คำขวัญโรงเรียน (School Motto)

      A Multi Intelligent Child is Developed Here.
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596