ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้1312คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19065คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994096คน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
        ปรัชญาและความหมายของโรงเรียน (School Philosophy and School Motto )

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี มีความหมายว่า เป็นสถานที่ให้ความรู้ที่นนทบุรี โรงเรียนได้กำหนดปรัชญาของโรงเรียน
เพื่อใช้แนวทางให้บุคลากรในโรงเรียนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติดังนี้


ความหมายของปรัชญา (School Philosophy)

รู้หน้าที่ หมายถึง รู้เวลาเรียนหรือเล่น รู้กฎเกณฑ์ รู้จักปรับตัว

เรียนดีเด่น หมายถึง เอาใจใส่ใฝ่เรียนรู้ เสริมกิจกรรมชูเชิดเกิดทักษะ

เน้นสามัคคี หมายถึง รวมพลังเราเขารักสมัครสมานสราญใจโลกสดใสด้วยรักสามัคคี

มีคุณธรรม หมายถึง สร้่างความดี มีวินัย ใช้หลักธรรม นำชีวิต
                
 คำขวัญโรงเรียน (School Motto)

      A Multi Intelligent Child is Developed Here.
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596