ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้1529คน
ผู้ชมเมื่อวาน1444คน
ผู้ชมเดือนนี้2973คน
ผู้ชมเดือนก่อน48512คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1554183คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 11 มีนาคม 2563 หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา นางสาวปรียา เภาหิงค์ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย นางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ ได้อบรมขยายผล การใช้นวัตกรรม พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย และของระดับปฐมวัยด้วยวิธีการมช้ภาษาสมดุล ให้กับคณะครูทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17, 19 และ 20 มีค. 63  คณะครูผู้สอนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถม - มัธยมต้น  อบรม ฝึกทบทวนเครืองมือคิด  การเตรียมแผนการสอนโดยใช้ Thinking Whiteboard  พน้อมกับคุณครูแต่ละวิชา นำเสนอ การสอน โดยใช้วิธีคิด  โดยวิทยากร  อาจารย์ ปฐวี   นาควิจิตร
วันที่ 16 และ 18  มีค. 63  คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ได้รับการอบรม  " Contents Creation for Teaching and Learning "  ซึ่งคุณครูแต่ละคนจะต้องสร้างสื่อการเรียนการสอน พร้อมกับ นำเสนอผลงาน ของตัว และจะต้องสอบเพืรอเป็น Apple Teacher 
   จากวิทยากร หลัก  คุณชนาธิป อดุลอารี 
Education Business  Development Manager Apple Certified : Apple Professional Learning Provider ( APLP ) พร้อมทีมงาน
วันที่ 24 กพ. 63  คณะครูทุกระดับชั้น และผู้บริหาร ร่วมอบรม  " Design Thinking แนวการสอนแบบ Finland " โดย  ดร. พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม  ประธานบริษัท  Arkki ( Thailand ) เพื่อให้คุณครูมีควมเข้าใจในการนำมาปรับใช้กับ กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/61 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596