ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้665คน
ผู้ชมเมื่อวาน447คน
ผู้ชมเดือนนี้9742คน
ผู้ชมเดือนก่อน16554คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1134329คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 17 พค. 62 คณะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  อบรมวิทยาการคำนวณ   การเรียนรู้เรื่องของ  Coding  และ  Microbit  จากคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยการสนับสนุนจากบริษัทภาดาเอดูเคชั่น จำกัด
วันที่  14 พค. 62  นางสุจิตรา  โตตาบ   ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ได้รับเชิญจาก นายนิคม  แก้วม่วง ผอ.กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   ให้บรรยายพิเศษ  แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ในหัวข้อ  การบริหารจัดการ โรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดผลสูงสุด  ด้วนวิธีการแบบองค์รวม ณ.ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์  จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 13 พค.62   นางสาวจิตสุภา โตตาบ  Ms. Cielo T Granada  และ Mr. John Ray  Gador อบรม  Brush Up  หลักสูตร  My First English Adventure ให้กับกลุ่มโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา  มี โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่  โรงเรียนอนุบาลวิทยาวัฒน์  อนุบาลร่มฉัตร  อนุบาลไผ่แก้ว  อนุบาลวีรยา  อนุบาลจิตโรภาส  ณ.ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว
วันที่ 11 พค. 62  นางสาวจิตสุภา  โตตาบ  , Ms. Cielo T. Granada และ Mr. John  Ray Gador  อบรม Brush Up  หลักสูตร My First English Adventure ให้กับกลุ่มโรงเรียน ในจังหวัด เชียงรายและพะเยา  มี โรงเรียนลูกรักเชียงของ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  โรงเรียนลูกรักป่าแดด  โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์  โรงเรียนปิยะมิตรวิทยา  โรงเรียนสาธิตเชียงคำ  ณ.ห้องประชุมโรงเรียนปิยะมิตรวิทยา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/56 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596