ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้95คน
ผู้ชมเมื่อวาน698คน
ผู้ชมเดือนนี้19670คน
ผู้ชมเดือนก่อน25953คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1234548คน
ข้อมูลศิษย์เก่า

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ที่

สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล

1.

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ

(ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP)

1.      เด็กชายวิชชากร  รัตนกิจกมล

2.      เด็กหญิงพรนภัส  กว้างวิริยะไพบูลย์

3.      เด็กหญิงอมลวรรณ  แจ่มแจ้ง

4.      เด็กหญิงสาริศา  แก้วเจริญสุข

5.      เด็กหญิงกัญญ์เปญมา  ธงชัยสุรัชต์กูล

2.

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ

(โครงการนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ENGLISH PROGRAM : EP)

1.      เด็กชายภูรี     ตรีวิสูตร

2.      เด็กชายญาณกวี  คุ้มหมู่

 

3.

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี

(ส่งเสริมความเป็นเลิศเชาว์ปัญญาวิทย์-คณิต)

1.      เด็กชายวิชชากร  รัตนกิจกมล

2.      เด็กหญิงพรนภัส  กว้างวิริยะไพบูลย์

4.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

(ห้องเรียนวิทย์-คณิต)

1.      เด็กชายสิรวิชญ์  ทวีทรัพย์

2.      เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พิพัฒน์ศิริชัย

5.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(โครงการความเป็นเลิศทางภาษา GIFTED ENGLISH PROGRAM) หรือ ภาคปกติ

1.      เด็กชายกานต์ชัย  อริยะตานนท์

2.      เด็กหญิงพิรญาณ์  ไทยศิลป์

3.      เด็กชายพิทวัส   โรจนสุนทร

4.      เด็กหญิงธนพร   เอี่ยมบำรุงทรัพย์

5.      เด็กชายชุติพนธ์  ปฐภิญโญบูรณ์

6.      เด็กชายพัชรนันท์  รัตนภูดินันท์

7.      เด็กหญิงจิรัชญา   สมบัติพิทักษ์สุข

6.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ENGLISH PROGRAM)

 

1.      เด็กชายจิระพัชร์  วิรุณมณีรักษ์

2.      เด็กชายพัทธดนย์  คำดี

7.

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เด็กชายชวิศ  มณีทอง

8.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร องครักษ์

เด็กหญิงณัชลัลน์  เฟื่องฟู

9.

โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เด็กชายธรรมชาติ  ทิพย์อักษร

ที่

สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล

10.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

เด็กหญิงกิรติกา  เกียรติวิกรัย

11.

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

(โครงการพิเศษห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

1.      เด็กหญิงศิริฑิฎา  บุญชม

2.      เด็กหญิงพัชมณฑ์  จงชนะชววัฒน์

3.      เด็กหญิงอาทิตยา  เธียรปรีชา

12.

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

(โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ EP)

 

1.      เด็กหญิงปวริศา  ฐิติวงศ์ไพบูลย์

2.      เด็กหญิงจิรัชญา  สมบัติพิทักษ์สุข

3.      เด็กหญิงปาณิธรา  จงเกษมวงศ์

13.

โรงเรียนเบญจมราชาณุสรณ์

(โครงการช้างเผือก)

เด็กชายกสกร  วงษ์พันธ์

14.

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

(โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

1.      เด็กชายอาณกร    หุ้นเหี้ยง

2.      เด็กชายภานุสรณ์  โกมล

3.      เด็กชายณปดล  ทองมูล

4.      เด็กชายกฤตภาส  ชีถนอม

15.

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

(โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษ ENGLISH PRORAM)

1.      เด็กหญิงณภัทร  ทองสุวรรณ

2.      เด็กชายวรพล  ลิ้มสวัสดิ์

 

16.

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (ห้องเรียนปกติ  INTERGRATED ENGLISH PROGRAM)

1.      เด็กชายพัชรพล  แจ้งสุวรรณ

2.      เด็กชายจิรกิตต์  สุภาภา

17.

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

(ห้องเรียนพิเศษ – MINI ENGLISH PROGRAM)

เด็กหญิงกุลฑีรา  แท่นมณเฑียร

18.

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ IEP (INTENSIVE ENGLISH PROGRAM)

เด็กหญิงญาณิศา  ฐิติวงศ์ไพบูลย์

19.

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SM ENRICHMENT PROGRAM)

1.      เด็กชายอิทธิเชษฐ์  จันทร์ส่งแสง

2.      เด็กชายสิรภพ  ญาณัปปสุต

 

20.

โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี

(โครงการส่งเสริมอังกฤษ-คณิต-วิทย์ MEP/MESP)

เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ณรงค์น้อย

 

21.

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (ภาคปกติ)

 

1.      เด็กชายพีรวัส    ประเสริฐ

2.      เด็กชายพีระเมศร์ อดุลยานุโกศล

ที่

สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล

22.

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ (ภาคปกติ)

 

 

1.      เด็กชายพิทวัส  โรจนสุนทร

2.      เด็กชายสิรภพ  ญาณัปปสุต

3.      เด็กหญิงธนพร  สุขเติม

4.      เด็กหญิงเฌอมาลย์  จารุบุณย์

5.      เด็กหญิงอภิชยา  กำลังหาญ

6.      เด็กหญิงอริสรา  นุชนนทรี

7.      เด็กหญิงพลอยรดา  ใจสุข

 

23.

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (ภาคปกติ)

เด็กหญิงธัญพร  กิตติภาณุวัฒน์

24.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ภาคปกติ)

1.      เด็กหญิงนัชชา  บุญเกิด

2.      เด็กชายนราธิป  ปากหวาน

3.      เด็กหญิงภูวาริน  ฐาปนธรรมชัย

4.      เด็กชายณัฐภัทร มโนพงศ์วัฒนา

5.      เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีสะอาด

6.      เด็กหญิงอริญชยา   เขมสุข

7.      เด็กหญิงปิยวรรณ  ด่านร่มเย็น

8.      เด็กหญิงจิรัชญา   มาตบรรจง

9.      เด็กหญิงสุธิมา  สุขุมกิจเจริญ

10. เด็กหญิงสาริศา  แก้วเจริญสุข

11. เด็กหญิงพรพิชา  แก้วจินดา

12. เด็กชายนนทพัทธ์  ตั้งเสริมกิจสกุล

13. เด็กชายภูมิรพี  เหลืองเรืองทิพย์

14. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วงศ์อุดมโชค

15. เด็กชายสุรภัทร  หยกธีรเมธ

25.

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ (ภาคปกติ)

1.      เด็กหญิงบุษราคัม  อาษากิจ

2.      เด็กชายสรวิศ   ถนอมใจ

3.      เด็กชายธนภูมิ  แสงศรี

4.      เด็กชายคณิศร  คงเก่ง

5.      เด็กหญิงวงศ์มณี  ตั้งจิตรเจริญพร

6.      เด็กหญิงเจณิตตา  จันทรพาส

7.      เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมะปัทมะ

 

ที่

สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล

26.

โรงเรียนสตรีนนทบุรี (ภาคปกติ)

1.      เด็กหญิงภิญญา  บุตรหินกอง

2.      เด็กหญิงโกลัญญา  แซ่อิ๋ว

 

27.

โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี (ภาคปกติ)

เด็กหญิงสิราวรรณ  พัดทอง

28.

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระตำหนักสวนกุหลาบ) (ภาคปกติ)

1.      เด็กชายศิวกร  ธนัทธนศักดิ์

2.      เด็กหญิงปวีร์นุช  เพียงประสิทธิ์พร

3.      เด็กหญิงมนรดา  ณัฐกิจปรีชา

29.

โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ (ภาคปกติ)

เด็กชายณัฐพล  สุชีวพันธ์

30.

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

1.      เด็กชายคิรากร   คล้ายสำเนียง

2.      เด็กชายจิรวัฒน์  พูลเพชร

3.      เด็กชายกสกร  วงษ์พันธ์

**สอบเข้าโรงเรียนเบญจมราชาณุสรณ์ (โครงการช้างเผือก)

4.      เด็กหญิงกุลฎา  สุขสาคร

5.      เด็กหญิงยุวรินทร์  พิพิธดิศพงษ์

6.      เด็กหญิงกัญญ์เปญมา ธงชัยสุรัชต์กูล

**สอบเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ

(ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ SMP)

7.      เด็กหญิงภิกัญญ์ภัค  ธงชัยสุรัชต์กูล

8.      เด็กชายภัทรดนัย  ชาติผดุง

31.

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

1.      เด็กหญิงกชพร  ภิรมย์เจียว

2.      เด็กชายนำฤกษ์  ยังวัฒนา

32.

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี (ภาคปกติ)

เด็กชายกัณฑ์อเนก  ทองขาว

33.

โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี  (ภาคปกติ)

เด็กชายกัณฑ์อเนก  ทองขาว

34.

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 สัมฤทธิ์

(หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP  หรือ MINI ENGLISH PROGRAM)

เด็กหญิงอมลวรรณ  แจ่มแจ้ง

35.

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกร

(หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP  หรือ MINI ENGLISH PROGRAM)

 

เด็กชายจิระพัชร์  วิรุณมณีรักษ์

ที่

สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล

36.

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

(หลักสูตรห้องเรียน ENGLISH PROGRAM)

เด็กชายภูมิรพี  เหลืองเรืองทิพย์

37.

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  รุจิกันต์พงศ์

38.

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

เด็กหญิงศรัณรัตน์  ผาสุขรัตนวงศ์

39.

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เด็กหญิงปวีร์นุช  เพียงประสิทธิ์พร

40.

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

เด็กหญิงฑัณฑิกา  มีบุญ

 

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596