ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้111คน
ผู้ชมเมื่อวาน698คน
ผู้ชมเดือนนี้19686คน
ผู้ชมเดือนก่อน25953คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1234564คน
ฝ่ายบริหาร
 
ผลงานดีเด่นผู้บริหาร

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนนทบุรี และได้รับการแต่งตั้งจาก 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนนทบุรีปี 2561 - 2563

 


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

การประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

ในฐานะผู้แทนระดับประถม


 ปีการศึกษา 2560

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีให้ดำรง

         ตำแหน่ง"นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี "

                                     อีกครั้ง เป็นวาระที่ 2                                       

                                     

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐


ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี

รับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 

ในฐานะ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน


จังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคม

ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

มอบรางวัลให้ นางสุจิตรา โตตาบ  เป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น

และสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี

ปีการศึกษา  2552 

ได้รับแต่งตั้งจากการคัดสรรผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี  เป็นกรรมการของ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน  จังหวัดนนทบุรี  ปีการศึกษา  2554 

 
 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
 
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
วันที่ 18 กันยายน  2562  นางสุจิตรา  โตตาบ  นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชึพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี   เชิญคณะกรรมการ  ปสกช. และคณะกรรมการสมาคม  เข้าประชุม ณ. ห้องประชุมเล็ก รร. ประสาทวิทยานนทบุรี  เพือหารือการแข่งขัน วิชาการระดับจังหวัด เพือส่งตัวแทนไปแข่งระดับภาค  และหารือการจัดงานมหกรรมการศึกษาเอกชน  ในเดือนมกราคม  ปี 63  ที่จะจัดขึ้นที่  เวสเกตต์ฮอลล์  เซ็นทรัลเวสเกตต์  


 วันที่ 3 กค. นางสุจิตรา  โตตาบ  ในบทบาทนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี  จัดการประชุมสามัญประจำปี  และแลกเปลี่ยนวางแผนการจัดการแข่งขันวิชาการระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ.หอประชุมรร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ 
วันที่ 20 มิย. 62 ทางโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป. 6 และ ม. 1 เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาแนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ของสังคมและโลกของทศวรรษหน้า  โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 58 ครอบครัว เสร็จจากการประชุม เป็นการร่วมรับประทานอาหารค่ำด้วยกัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/45 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596