ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้1256คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19009คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994040คน
โครงการกิจกรรมเด่น


     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559 - ปี 2563 

     

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

1.โครงการบุคลากรดี ศรีประสาทวิทย์

2.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.โครงการชุมชนสัมพันธ์

2.โครงการโรงเรียนคุณธรรม

3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ฝ่ายบริหารวิชาการ(ปฐมวัย)

1.โครงการกล้าคิด กล้าทำ

2.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

3.โครงการพหุนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก

4.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ฝ่ายบริหารวิชาการ(ประถม)

1.โครงการพหุนวัตกรรมการศึกษาพัฒนานักเรียน

2.โครงการยกระดับสัมฤทธิผลผู้เรียนศตวรรษที่ 21

3.โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

1.โครงการ Open Mind

2.โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596