ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้1219คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18972คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994003คน
ประวัติโรงเรียน
 
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2527
 
โดยมีพันตำรวจเอกเสนาะ โตตาบ และนางจันทรา โตตาบ เป็นผู้ก่อ
 
ตั้งบนที่ดินมรดกซึ่งท่านได้เสียสละอุทิศที่ดินนี้เป็นโรงเรียนสอน
 
วิชาสามัญภายใต้ปณิธาน การศึกษาจะช่วยพัฒนาคนเพื่อที่จะได้
 
เตรียมการให้เกิดความเจริญแก่ชาติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ รวม
 
ทั้งพัฒนาจิตใจ (ชีวิตสังคม)และเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของ
 
 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากท่านเห็นว่านักเรียนใน
 
 อำเภอบางกรวย ต้องเดินทางเข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ จึงตั้งโรงเรียน
 
ให้ชื่อว่า  ประสาทวิทยานนทบุรีแปลว่า ให้วิชาที่นนทบุรี
 
เปิดทำการสอนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2527
 
มีพันตำรวจเอกเสนาะ โตตาบ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียน
 
             ปัจจุบันนางสุจิตรา โตตาบ เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ยังยึดมั่นใน
 
ปณิธานของท่านผู้ก่อตั้ง

 

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596