ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้105คน
ผู้ชมเมื่อวาน1193คน
ผู้ชมเดือนนี้26370คน
ผู้ชมเดือนก่อน62060คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1639640คน
กิจกรรมโรงเรียน
20 ก.ค. 2563 (เข้าชม 98 ครั้ง)
เมื่อวันที่ 19 มิย. 63 ผู้อำนวยการ นางสุจิตรา โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวกัญญกรณ นุ่มอ่อน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสาวจิตสุภา โตตาบ ศีกษาดูงานการทำฟาร์มผักปลอดภัย สมเกียรติผักอร่อ
15 มิ.ย. 2563 (เข้าชม 167 ครั้ง)
วันที่ 11 มีนาคม 2563 หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา นางสาวปรียา เภาหิงค์ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย นางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ ได้อบรมขยายผล การใช้นวัตกรรม พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย และขอ
21 เม.ย. 2563 (เข้าชม 991 ครั้ง)
กิจกรรม Parents Teachersภาคเรียนที่ 2 / 2562 ระดับปฐมวัย
21 เม.ย. 2563 (เข้าชม 559 ครั้ง)
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 2
12 เม.ย. 2563 (เข้าชม 1089 ครั้ง)
โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน และ กิจกรรม Parents Teachersภาคเรียนที่ 2 / 2562 ระดับประถมศึกษา
12 เม.ย. 2563 (เข้าชม 620 ครั้ง)
กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี
12 เม.ย. 2563 (เข้าชม 348 ครั้ง)
วันที่ 17, 19 และ 20 มีค. 63 คณะครูผู้สอนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถม - มัธยมต้น อบรม ฝึกทบทวนเครืองมือคิด การเตรียมแผนการสอนโดยใช้ Thinking Whiteboard พน้อมกับคุณครูแต่ละวิชา นำเสนอ การสอน โดยใช
12 เม.ย. 2563 (เข้าชม 327 ครั้ง)
วันที่ 16 และ 18 มีค. 63 คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับการอบรม " Contents Creation for Teaching and Learning " ซึ่งคุณครูแต่ละคนจะต้องสร้างสื่อการเรียนการสอน พร้อมกับ นำเสนอผลงาน ของตัว
02 เม.ย. 2563 (เข้าชม 135 ครั้ง)
วันที่ 28 กพ. 63 คณะผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการและกลุ่มงานภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เข้าดูงานการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กนักเรียน ภาษาอังกฤษ กับภาษาจีน โดยผ่าน application online แ
02 เม.ย. 2563 (เข้าชม 127 ครั้ง)
วันที่ 24 กพ. 63 คณะครูทุกระดับชั้น และผู้บริหาร ร่วมอบรม " Design Thinking แนวการสอนแบบ Finland " โดย ดร. พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ประธานบริษัท Arkki ( Thailand ) เพื่อให้คุณครูมีควมเข้าใจในการนำ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/106 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596